DECRET 79/2020, d'1 de setembre, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d'Interior del 2 al 6 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern s'ha d'absentar de Catalunya del 2 al 6 de setembre de 2020 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament i les seves atribucions a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, senyora Meritxell Budó Pla, del 2 al 6 de setembre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 1 de setembre de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA