DECRET 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

Els Estatuts de les universitats p˙bliques sÛn elaborats, en virtut de la seva autonomia, pel Claustre universitari i s'aproven, previ control de la seva legalitat, pel Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 103.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La disposiciÛ transitÚria cinquena de la Llei d'Universitats de Catalunya estableix que les universitats p˙bliques han d'adaptar els seus Estatuts en el termini fixat a la disposiciÛ transitÚria segona de la Llei org‡nica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, que Ès de nou mesos a partir de la constituciÛ del claustre universitari.

…s per aixÚ que, un cop analitzada l'adequaciÛ a la legalitat vigent de la proposta d'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel seu Claustre Universitari, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la InformaciÛ, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article ˙nic

S'aprova l'Estatut de la Universitat de Barcelona que figura com a annex del present Decret.

DisposiciÛ transitÚria

La denominaciÛ de catedr‡tic o catedr‡tica referida al professorat contractat queda afectada per la suspensiÛ de la vigËncia i aplicaciÛ de l'article 46.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, produÔda arran del recurs d'inconstitucionalitat n˙mero 3280-2003, promogut pel president del Govern contra diversos preceptes de la Llei d'universitats de Catalunya (DOGC n˙m. 3910, 23.6.2003).

DisposiciÛ derogatÚria

Queda derogat el Decret 113/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

DisposiciÛ final

De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei org‡nica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'Estatut de la Universitat de Barcelona entra en vigor el mateix dia de la seva publicaciÛ en el DOGC.

Barcelona, 8 d'octubre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la InformaciÛ

Annex

Estatut de la Universitat de Barcelona

Pre‡mbul

La Universitat, com a instituciÛ, afronta al principi del segle XXI uns nous i importants reptes, especialment rellevants en unes societats que reconeixen el paper del coneixement com a actiu essencial. Davant de les noves realitats, Ès fonamental per a la Universitat de Barcelona continuar estant, com des de 1450, perÚ ara amb escreix, a l'altura de la confianÁa que la societat i el paÌs li fan arribar. Aquest Estatut de la Universitat de Barcelona, dins el marc legislatiu i financer estatal i autonÚmic, no prou adient ni flexible, vol ser l'eina per impulsar la participaciÛ de la comunitat universit‡ria en la configuraciÛ del marc acadËmic de l'ensenyament, la docËncia i l'estudi; en la recerca, i en la projecciÛ a la societat de les activitats universit‡ries. Tot aixÚ, amb l'agilitat i el rigor que requereix una instituciÛ p˙blica que ratifica, tambÈ mitjanÁant aquest Estatut, el seu compromÌs com a universitat p˙blica al servei de la societat i del paÌs.

TÕTOL I

Naturalesa i objectius

Article 1

La Universitat de Barcelona Ès una instituciÛ de dret p˙blic, amb personalitat jurÌdica i patrimoni propis, i ella mateixa s'atorga el present Estatut per assolir els seus objectius.

Article 2

2.1††La Universitat de Barcelona, en l'˙s de la seva autonomia reconeguda a l'article 27.10 de la ConstituciÛ espanyola, exerceix les seves competËncies en el marc de les normes dictades per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya i per aquest Estatut.

2.2††La Universitat de Barcelona desplega la seva autonomia en els ‡mbits institucional, acadËmic i financer. Els Úrgans de govern de la Universitat han de vetllar pel manteniment i per la defensa jurÌdica de l'‡mbit de les competËncies prÚpies.

2.3††Sens perjudici de la necess‡ria descentralitzaciÛ interna de competËncies i funcions, l'exercici de l'autonomia correspon a la Universitat com a instituciÛ.

Article 3

3.1††La Universitat de Barcelona s'encarrega, dins del seu ‡mbit de competËncies, de la prestaciÛ del servei p˙blic de l'ensenyament superior, mitjanÁant la docËncia, l'estudi i la recerca.

3.2††Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona sÛn:

a)†la creaciÛ, transmissiÛ i difusiÛ de la cultura i dels coneixements cientÌfics, tËcnics i professionals, aixÌ com la preparaciÛ per a l'exercici professional,

b)†el foment del pensament crÌtic i de la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la transmissiÛ dels valors cÌvics i socials propis d'una societat democr‡tica,

c)†l'enriquiment del patrimoni intel∑lectual, cultural i cientÌfic de Catalunya, el seu desenvolupament econÚmic i el benestar social,

d)†la difusiÛ del coneixement i la cultura a travÈs de l'extensiÛ universit‡ria, la prestaciÛ de serveis a la comunitat universit‡ria i a la societat i la formaciÛ continuada al llarg de tota la vida.

Article 4

4.1††Per al desenvolupament correcte de les seves activitats, la Universitat de Barcelona fa seus els principis de llibertat, democr‡cia, justÌcia, igualtat i solidaritat. Tots els membres de la comunitat universit‡ria estan obligats a atenir-s'hi en la seva actuaciÛ. AixÌ, sÛn proclamats i garantits:

a)†la llibertat de c‡tedra, de recerca i d'estudi, aixÌ com la d'expressiÛ, associaciÛ i reuniÛ dels universitaris dins la Universitat,

b)†la igualtat de tots els universitaris, que no poden ser objecte de cap discriminaciÛ,

c)†el dret a la participaciÛ de tots els universitaris en la tasca comuna dels objectius de la Universitat,

d)†el dret a ser avaluat de manera justa, i

e)†l'orientaciÛ de la docËncia i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrÈs social i hum‡ fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible.

4.2††La Universitat de Barcelona vetlla pel respecte a la dignitat de les persones en el desenvolupament de les seves activitats, assumeix la defensa de la seguretat i la integritat personals en l'exercici d'aquestes i promou la integraciÛ de les persones amb discapacitats, adequant les seves instal∑lacions.

4.3††La Universitat de Barcelona duu a terme una polÌtica de prevenciÛ de riscos laborals que garanteix la seguretat i la salut de tots els seus membres; a aquest efecte, adopta un sistema de la gestiÛ de la prevenciÛ d'acord amb la legislaciÛ vigent i adaptat a les seves caracterÌstiques organitzatives.

Article 5

La Universitat de Barcelona fa seu el dret dels ciutadans a l'estudi i, per tant, fa seu el compromÌs de traslladar a les inst‡ncies pertinents la necessitat de fer una polÌtica p˙blica d'inversions que ho faci possible, tenint en compte, alhora, les disposicions legals vigents en cada moment i la seva harmonitzaciÛ amb la demanda i amb les necessitats socials.

Article 6

6.1††El catal‡ Ès la llengua prÚpia i oficial de la Universitat de Barcelona.

6.2††El catal‡ i el castell‡, com a lleng¸es oficials a Catalunya, han de ser utilitzades a la Universitat de Barcelona d'acord amb les disposicions sobre polÌtica ling¸Ìstica.

6.3††La Universitat de Barcelona, d'acord amb el seu Reglament sobre els usos ling¸Ìstics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporaciÛ de la llengua catalana a tots els ‡mbits del coneixement. A aquest efecte, la ComissiÛ de PolÌtica Ling¸Ìstica estableix les directrius en matËria de polÌtica ling¸Ìstica i impulsa la normalitzaciÛ de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA