DECRET 139/2008, de 8 de juliol, pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

Data d'entrada en vigor:11 de juliol de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

139/2008, de 8 de juliol, pel qual es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central.

Les comissions territorials d'Urbanisme, d'acord amb els articles 16 i 18 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, són òrgans urbanístics de la Generalitat que, en el marc de les competències que els atribueix la Llei esmentada, compleixen funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor, resolutiu i, a instància dels ajuntaments, també de caràcter interpretatiu.

L'estructura territorial de l'Administració de la Generalitat derivada de la creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, mitjançant el Decret 229/2006, de 30 de maig, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat, determina la necessitat d'ampliar el nombre de comissions per crear una comissió territorial d'Urbanisme específica per a la Catalunya Central i d'adequar, en coherència amb aquest fet, l'àmbit d'actuació de les comissions territorials d'Urbanisme de Barcelona, de Lleida i de Girona.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el que estableixen l'article 18.2 i la disposició final vuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

És objecte d'aquest Decret la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, l'establiment de la seva composició i el seu funcionament intern.

Article 2

Creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

Es crea la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central per exercir les funcions que el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, atribueix a les comissions territorials d'Urbanisme.

Article 3

Àmbit d'actuació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

L'àmbit d'actuació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central es concentra en les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

Article 4

Seu i llocs de reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

4.1 La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central té la seva seu a Barcelona, a la Direcció General d'Urbanisme.

4.2 La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA