DECRET 80/2019, de 9 d'abril, de modificació del Decret 223/2013, de 10 de setembre, dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Segons l'article 4.1 del Decret 223/2013, de 10 de setembre, dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i l'article 3.1 de l'Ordre PRE/27/2014, de 10 de febrer, sobre el procediment d'atorgament dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i el funcionament del jurat, el jurat dels premis indicats està presidit per la persona titular del departament competent en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació o la persona en qui delegui, integrat per persones representatives de cadascun dels àmbits en els quals es concedeixen les distincions, designades per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de relacions amb els mitjans de comunicació, i actua com a secretari/ària del jurat la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern (actualment, Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació).

Tanmateix, la necessitat d'aconseguir una major operativitat en el funcionament del jurat aconsella introduir alguns canvis en aquesta estructura. Concretament, es tracta d'atribuir a la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació la vicepresidència del jurat, mentre que la funció de secretari/ària del jurat passaria a ser desenvolupada per un funcionari/ària adscrit a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria esmentada. Amb aquesta finalitat, cal introduir les modificacions oportunes en aquelles disposicions que regeixen la composició i el funcionament del jurat en el Decret 223/2013.

D'altra banda, consideracions de simplificació normativa fan aconsellable incorporar al text del Decret les previsions sobre procediment d'atorgament dels premis i de funcionament del jurat, fins ara contingudes en l'esmentada Ordre PRE/27/2014, de 10 de febrer, de manera que quedi reunida en una sola disposició tota la regulació referent als Premis Nacionals de Comunicació.

Aquest Decret compleix amb els principis de bona regulació formulats a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta norma resulta del tot necessària i és eficaç per assolir els objectius de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA