DECRET 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Data d'entrada en vigor:26 de abril de 2019
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 26/2018, de 2 de juny, ha modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, així com la seva denominació.

Mitjançant el Decret 111/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, es van fer els canvis organitzatius imprescindibles per a adequar l'estructura de l'anterior Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència al departament actual. Aquesta primera fase de transformació de l'estructura departamental mantenia la vigència del Decret 45/2016, de 19 de març, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, però, ara, cal actualitzar-lo; per això s'ha optat per redactar un text nou sobre l'estructura departamental i les funcions de les unitats que la componen, per tal de garantir una seguretat jurídica més gran.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sota la direcció del conseller o consellera, s'estructura en:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

 3. La Secretaria de Transparència i Govern Obert.

  1.2 Resten adscrits al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència les entitats i òrgans següents:

 4. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, mitjançant la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

 5. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

 6. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, mitjançant la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

  1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència els organismes següents:

 7. L'Institut Català Internacional per la Pau, mitjançant la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

 8. L'Institut Europeu de la Mediterrània, mitjançant la Direcció General d'Afers Europeus i Mediterranis.

 9. El Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, a través de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea.

Article 2

Gabinet del conseller o consellera

2.1 La unitat d'assistència i suport al conseller o consellera és el Gabinet del conseller o consellera.

2.2 El Gabinet té les funcions següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular del Departament.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

  2.3 Del Gabinet del conseller o consellera depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 8. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per a donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

 10. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.5 L'Oficina de la Secretaria té les funcions següents:

 12. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

 13. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 15. Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 16. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 17. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 18. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 19. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 20. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 22. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 23. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 24. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.8 Les persones titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 A la Secretaria General també li correspon l'impuls i la coordinació de les relacions institucionals i amb el Parlament.

3.3 De la Secretaria General en depenen:

 1. La Direcció de Serveis.

 2. L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer.

 3. El Gabinet Tècnic.

 4. La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

Article 4

Direcció de Serveis

4.1 Correspon a la Direcció de Serveis administrar, dirigir el règim interior i gestionar els serveis generals del Departament, així com exercir les altres funcions que li delegui la persona titular de la Secretaria General del Departament.

4.2 De la Direcció de Serveis en depenen:

 1. La Sub-direcció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior.

 2. La Sub-direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.

 3. La Sub-direcció General de Suport a l'Acció Exterior.

 4. El Servei d'Organització i Gestió Documental.

 5. L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 5

Sub-direcció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior

5.1 A la Sub-direcció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior li corresponen les funcions següents:

 1. Coordinar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

 2. Dissenyar i impulsar els programes d'actuació en matèria de personal per a una optimització millor dels recursos humans.

 3. Impulsar i coordinar la formació del personal i la detecció de necessitats formatives del personal del Departament.

 4. Coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans.

 5. Dirigir i supervisar la preparació de l'avantprojecte del pressupost de despeses del personal.

 6. Coordinar la interlocució amb els agents socials i organitzacions sindicals dins l'àmbit departamental, així com analitzar, planificar i avaluar l'impacte de les mesures i actuacions que resultin necessàries per a la implantació d'acords i millores en l'àmbit de les relacions laborals.

 7. Impulsar l'avaluació dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treballadors i treballadores i la programació i execució de l'acció preventiva corresponent, així com promocionar activitats de formació, informació, recerca i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

 8. Dirigir, supervisar i controlar les activitats corresponents al règim intern i els serveis administratius del Departament.

 9. Supervisar els projectes i execucions d'obres i instal·lacions en els centres del Departament, així com el seu manteniment.

 10. Assessorar en matèria de recursos humans, règim interior i prevenció de riscos totes les unitats directives del Departament.

 11. Donar suport en la gestió de recursos humans, règim interior i prevenció de riscos a les entitats i organismes adscrits al Departament.

 12. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  5.2 De la Sub-direcció General de Recursos Humans, Prevenció de Riscos i Règim Interior en depenen:

 13. El Servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos.

 14. El Servei de Règim Interior, Obres i Manteniment.

Article 6

Servei de Recursos Humans i Prevenció de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA