DECRET 89/2019, de 30 d'abril, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, del Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, i del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar.

Data d'entrada en vigor:03 de novembre de 2019
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 141.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l'activitat s'acompleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas, la creació i l'autorització de jocs i apostes i llur regulació, com també la regulació de les empeses dedicades a la gestió, l'explotació i la pràctica d'aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics.

En el mateix sentit, l'Estatut d'autonomia de 1979 també atribuïa aquesta competència a la Generalitat i, en conseqüència, es va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març del joc que, entre d'altres aspectes, habilita el Govern de la Generalitat per aprovar el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels jocs i apostes recollits en el Catàleg.

Mitjançant el Decret 37/2010, de 16 de març, es va aprovar l'actual Reglament de salons de joc. L'article 26 d'aquest Decret estableix la possibilitat que els salons de joc pugin sol·licitar i obtenir una autorització per instal·lar màquines especials per a sales de joc en una dependència a l'efecte dins el mateix saló. En aquest cas, el Reglament exigeix que el control de l'accés de les persones que tenen prohibida l'entrada a salons de joc s'apliqui exclusivament en aquesta dependència, però no a la resta del saló de joc.

Durant els darrers anys, ha augmentat de forma significativa el nombre de queixes i denúncies de persones afectades per problemes de ludopatia, ja siguin els mateixos malalts, familiars de persones amb problemes de joc patològic o psicòlegs que atenen persones amb aquesta problemàtica, en què posen de manifest que la prohibició d'entrada de les persones que estan inscrites en el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc no està aconseguint la finalitat per la qual es va crear. Les persones inscrites en el Registre no poden accedir a les dependències on hi ha les màquines especials per a sales de joc, però sí al saló de joc, on juguen amb la resta de màquines instal·lades, la qual cosa no afavoreix el procés de rehabilitació de les persones amb problemes de joc patològic.

En aquest sentit, els experts consideren que si els pacients que es troben en tractament per trastorn de joc no es poden mantenir al marge dels estímuls perjudicials associats al joc, la probabilitat que pateixin episodis de joc patològic augmenta considerablement, i també són més freqüents les recaigudes en l'addició.

És per això que l'autoprohibició esdevé una eina molt eficaç per regular l'accessibilitat als establiments de joc de les persones amb aquesta addicció i, alhora, és un instrument important de prevenció i també molt eficaç en la fase inicial de les teràpies.

D'altra banda, cal tenir en compte que en les darreres modificacions normatives de joc, la tendència ha estat unificar i homogeneïtzar, tant com s'ha pogut, els requisits i característiques dels diferents establiments destinats al joc i les apostes (sales de bingo, casinos i salons de joc). És per això que ara es fa necessari incorporar la modificació que recull aquest Decret, en el sentit d'establir un control d'accés a l'entrada del saló de joc (tal com ja es preveu en els reglaments de sales de bingo i casinos) i no només a la zona on hi ha instal·lades les màquines de tipus B especials per a sales de joc. D'aquesta manera, les persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc no podran accedir a cap de les dependències del saló.

La introducció d'aquesta modificació en el Decret 37/2010 implica també la necessitat de modificar alguns articles del Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, per suprimir les referències a les zones on hi hagi les màquines de tipus B especials per a sales de joc, i fer referència només a salons de joc. En el mateix sentit, per coherència normativa amb la modificació proposada en aquest Decret, també es modifica el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA