DECRET 9/2020, de 10 de gener, d'encàrrec del despatx del conseller d'Interior al conseller Polítiques Digitals i Administració Pública el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller d'Interior s'ha d'absentar de Catalunya el dia 13 de gener de 2020 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.

Barcelona, 10 de gener de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA