DECRET 91/2018, de 7 de juny, d'encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d'Interior, des del dia 8 fins al dia 10 de juny de 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de la Presidència s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 8 de juny fins al dia 10 de juny de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de la Presidència, senyora Elsa Artadi i Vila, del dia 8 al dia 10 de juny de 2018, s'encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya.

Barcelona, 7 de juny de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA