DECRET 98/2019, de 30 d'abril, de modificació del Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va definir les competències de les diferents unitats en què s'estructura el Departament.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va establir les competències del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Amb la finalitat de garantir l'atenció ciutadana i augmentar l'eficiència en la gestió dels serveis que dona el Departament en el territori a través de les Oficines Comarcals, cal modificar puntualment les funcions que tenen atorgades aquestes unitats per afavorir uns serveis de proximitat i d'especialització adreçats al sector agrari, concretats en les seves Àrees Administratives i les seves funcions amb la potenciació dels seus serveis d'atenció ciutadana especialitzada.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

A proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 24.4.3 b) i c) del Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el redactat següent:

  1. Gestionar l'arxiu i les bases de dades de l'oficina comarcal.

  2. Realitzar les actuacions d'atenció a la ciutadania de les matèries competència del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA