DECRET 265/1994, de 30 d'agost, de modificació del Decret 88/1989, de 4 d'abril, de reestructuració del Departament d'Indústria i Energia.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que la Llei 4/1991, de 22 de març, va crear a l'organització de la Generalitat el Departament de Medi Ambient, el qual va assumir les competències i funcions relatives al control de fons emissors contaminants;

Atès que cal adequar el Decret 88/1989, de 4 d'abril, de reestructuració del Departament d'Indústria i Energia, a les competències que corresponen a la Direcció General de Seguretat Industrial, i per tant cal redefinir la denominació i les funcions de la Secció de Prevenció del Risc i la Contaminació Industrial;

En conseqüència, a proposta del conseller d'Indústria i Energia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La Secció de Prevenció del Risc i la Contaminació Industrial, adscrita al Servei d'Establiments Industrials de la Direcció General de Seguretat Industrial, passa a denominar-se Secció de Prevenció del Risc Industrial.

Article 2

Se suprimeixen les referències a Ãprevenció de la contaminació atmosfèricaÁ i Ãprevenció de la contaminació industrialÁ dels articles 62, 64 i 66 del Decret 88/1989, de 4 d'abril.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 d'agost de 1994

Jordi Pujol President...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA