DECRET 234/2001, de 28 d'agost, de creació de la Regió Policial Central.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

234/2001, de 28 d'agost, de creació de la Regió Policial Central.

Mitjançant l'Ordre de 16 de març de 1998 es va crear la Regió Policial Girona per tal d'estructurar els serveis del Cos de Mossos d'Esquadra a les comarques gironines, com a fase inicial del seu desplegament per tot el territori de Catalunya, en exercici de les funcions de policia integral que té atribuïdes. Amb posterioritat, i mitjançant ordres de 21 de gener de 1999, es van crear les regions policials Ponent i Pirineu Occidental.

Escau, d'acord amb la planificació establerta, continuar avançant en aquest procés amb el desplegament a l'anomenada Regió Policial Central, que engloba les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. A aquestes comarques s'hi afegeixen transitòriament els municipis que integren l'Àrea Bàsica Policial Granollers.

La creació de la Regió Policial Central respon a la divisió del territori de Catalunya establerta en el Pla director del desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, presentat al Parlament de Catalunya el 13 de març de 1997, el qual recull les previsions del Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març.

Mitjançant aquest Decret es crea, doncs, la Regió Policial Central, se'n regula l'estructura en àrees bàsiques policials i serveis regionals, i es determinen les funcions dels comandaments d'aquestes unitats.

Per tant, de conformitat amb el que estableix l'article 3.e) del Decret 157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament de Governació, ara d'Interior, per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra; d'acord amb l'article 13 del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; en ús de les competències que atribueix la disposició final de la llei esmentada; a proposta del conseller d'Interior, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Definició

1.1 Es crea la Regió Policial Central amb àmbit territorial d'actuació sobre les àrees bàsiques policials descrites a l'article 3.2 i a la disposició transitòria 2.

1.2 La Regió Policial Central s'estructura en àrees bàsiques policials i serveis regionals.

1.3 La Regió Policial Central té la seva seu a la Comissaria Regional de Manresa, que és també la seu de l'Àrea Bàsica Policial Bages.

Article 2

El cap de la Regió Policial

2.1 Al front de la Regió Policial s'hi troba el cap de la Regió Policial, del qual depenen, entre altres, els caps de les àrees bàsiques policials i el coordinador regional.

2.2 El cap de la Regió Policial depèn del subdirector operatiu o del màxim comandament jeràrquic del cos que en faci les funcions, sens perjudici de les necessàries relacions funcionals que haurà de mantenir amb els caps de les divisions centrals.

2.3 Corresponen al cap de la Regió Policial, com a màxim comandament d'aquesta, les funcions següents:

  1. El comandament superior i la direcció de la Regió Policial, aplicant les polítiques de seguretat de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

  2. La supervisió dels serveis que presten les àrees bàsiques policials, les àrees i unitats regionals i les que puguin ser temporalment adscrites a la Regió.

  3. La representació de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra a la Regió Policial davant les institucions, els organismes oficials i la societat civil.

2.4 En absència del cap de la Regió Policial, assumeix les seves funcions el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA