DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Accio Social i Ciutadania
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

El Decret 151/2008, de 29 de juliol, va aprovar la primera Cartera de Serveis Socials 2008-2009, que és l'instrument i expressió de la nova configuració del sistema de serveis socials establert per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i inclou les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que ofereix el sistema públic de serveis socials pel període biennal indicat, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals.

Aquesta primera cartera, d'acord amb l'apartat primer de la disposició transitòria cinquena de la Llei de serveis socials, va prendre com a base per a la seva elaboració el catàleg classificat dels serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials, i va tenir en compte el nivell d'objectius previst a la disposició addicional segona de l'esmentada llei sectorial.

L'article 25 de d'aquesta llei estableix, amb caràcter general, que la cartera és aprovada pel Govern i té una vigència de quatre anys. Tanmateix l'apartat segon de la disposició transitòria cinquena de la mateixa Llei, disposa que el Govern la pot actualitzar amb una freqüència biennal, durant els primers sis anys després de l'aprovació de la Llei, perquè es pugui adequar amb més rapidesa i flexibilitat a les necessitats d'atenció social de la població, d'acord amb el que estableixin les lleis de pressupostos corresponents.

La cartera té com a destinataris les persones que es troben en situacions amb necessitat d'atenció especial, com són, entre d'altres, les persones amb dependència o discapacitat, malaltia mental, amb drogodependència i amb altres addiccions, la violència i delinqüència juvenil, o les sotmeses a mesures d'execució penal, vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l'adolescència, exclusió o urgència social, les víctimes de violència masclista, discriminació o pobresa.

Entre les tres tipologies de prestacions indicades més amunt distingeix entre prestacions garantides, que es configuren com a dret subjectiu i, per tant, l'Administració ha de proveir els crèdits suficients per poder-les atendre, i prestacions no garantides, subjectes a disponibilitat pressupostaria limitada i sotmeses en el seu atorgament a principis de prelació i concurrència. Així mateix la llei a l'article 66 assenyala que en les prestacions de serveis garantides no gratuïtes, l'Administració ha d'establir en la cartera el mòdul social i la participació econòmica dels usuaris en el seu cost, i que per establir el mòdul social i la participació de la persona usuària ha de tenir en compte el cost de referència.

D'altra banda, la cartera, en aplicació del que disposa la llei conté els indicadors següents: identificació de la prestació, garantia, descripció/definició, objecte, funcions, tipologia, població destinatària, edat, forma de la prestació, perfil dels professionals, ràtios, estàndars de qualitat i criteris d'accés. Pel que fa a les prestacions de servei no gratuïtes, determinades a partir de l'estudi de costos i la forma de finançament del sistema de serveis socials, s'inclouen, a més, els indicadors següents: cost de referència, mòdul social i copagament màxim per part de les persones usuàries del servei. En les prestacions econòmiques s'especifica també el tractament fiscal.

Aquesta segona Cartera de Serveis Socials conté els elements essencials de la primera cartera que el transcurs del temps de la seva aplicació han demostrat la seva viabilitat i efectivitat, als quals s'han inclòs altres indicadors que introdueixen valor afegit en la concreció de les diferents prestacions, la qual cosa confereix a la norma una major transparència en els criteris d'accés, millora la garantia de determinats drets reconeguts i la dota de major seguretat jurídica. En aquest sentit es fa necessari destacar-ne les novetats, que són:

 1. S'han ampliat en sis, les prestacions de servei garantides a persones que es troben en situació de dependència, en el marc del que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Aquestes prestacions fan referència a serveis de centre de dia de teràpia ocupacional i a serveis de centre de dia ocupacionals d'inserció.

 2. S'han revisat, concretat i millorat les definicions de les prestacions i s'han afegit dos nous indicadors que són l'objecte i les funcions, excepte en les prestacions econòmiques, en les quals únicament s'ha afegit l'objecte.

 3. S'ha concretat, en la mesura del possible, els criteris d'accés a cada prestació, en referència a la normativa reguladora.

 4. En les prestacions econòmiques s'ha afegit la classificació establerta a l'article 7 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, diferenciant les prestacions permanents -amb voluntat de continuïtat-, les temporals -amb una durada anual- i les puntuals -que s'exhaureixen amb una única aportació dinerària-.

  També s'han incorporat a la cartera les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència relatives a la prestació per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, la prestació per a l'acolliment residencial per a gent gran, la prestació per a centre de dia per a gent gran, la prestació per a habitatges tutelats per a gent gran i la prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat, creades per Acord del Govern de 6 de maig de 2008.

 5. La prestació del servei de transport adaptat destinat a persones amb discapacitat s'ha ampliat a les persones en situació de dependència.

 6. La prestació del servei de prevenció de drogodependències i la prestació del servei del centre de dia per a persones amb drogodependències s'estén a persones amb altres addiccions.

 7. Es modifica el càlcul de l'import mensual dels indicadors -cost de referència, mòdul social i copagament- de les prestacions de servei no gratuïtes, considerant 365 dies anuals.

  Altres novetats són: la incorporació del servei de tutela per a persones infants i adolescents en situació de desemparament i del servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica.

  També, com a novetats més significatives de les disposicions de la part final de la norma, s'han introduït una disposició addicional relativa al tractament fiscal de les prestacions i una altra referent al procediment per incorporar noves prestacions a la Cartera de Serveis Socials.

  Finalment, pel que fa a l'entrada en vigor no s'estableix un període ordinari, atesa la necessitat que la norma sigui d'aplicació immediata, tot considerant que el seu període de vigència s'estén als exercicis 2010 i 2011.

  La present disposició ha estat informada pel Consell General de Serveis Socials, d'acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre.

  Per tot el que s'ha exposat;

  Vist que ha estat informat favorablement per la Comissió de Govern Local, i vist així mateix el Dictamen 26/2010 del Consell del Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

  D'acord amb el Dictamen 290/10 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en la reunió de 9 de setembre de 2010;

  A proposta de la consellera d'Acció Social i Ciutadania, i d'acord amb el Govern,

  Decreto:

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte d'aquest Decret és aprovar la Cartera de Serveis Socials per al període 2010-2011, amb la finalitat de determinar el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, que es detallen a l'annex 1 del present Decret, així com indicar els objectius a assolir al final del període 2010-2011, a l'annex 2.

1.2 La Cartera defineix per a cada prestació; la garantia, la descripció, l'objecte, les funcions, la tipologia, la població destinatària, l'establiment o equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios de professionals de l'equip, els estàndars de qualitat i els criteris d'accés, així com, per les prestacions de servei no gratuïtes, el cost de referència, el mòdul social i el copagament.

Article 2

Prestacions garantides i no garantides

2.1 Les prestacions garantides de la Cartera de Serveis Socials són exigibles com a dret subjectiu. Els crèdits que la Generalitat consigni en els seus pressupostos per finançar les prestacions garantides són ampliables, d'acord amb el que estableixi la llei de pressupostos corresponent.

Els pressupostos per a cada exercici concretaran les dotacions per finançar les prestacions de caràcter garantit de la Cartera de Serveis Socials. Eventualment, en cas que sobrevinguin insuficiències per finançar algunes prestacions garantides i atès que es tracta de crèdits ampliables, es tramitarà com una transferència de crèdit amb càrrec a baixes d'altres crèdits del pressupost no financer del departament o entitat afectada per raó de la matèria, preferentment en els crèdits vinculats a la Cartera de serveis.

2.2 Les prestacions no garantides de la Cartera de Serveis Socials únicament són exigibles en cas que existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.

Article 3

Forma de finançament

3.1 Les prestacions socials són finançades per les Administracions Públiques, en els termes previstos a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, sens perjudici que a les prestacions de serveis no gratuïtes la persona beneficiària ha de participar del finançament, mitjançant copagament, en els termes previstos a l'article següent, per tal d'assegurar la sostenibilitat del sistema.

3.2 Són prestacions de serveis no gratuïtes les que tenen establert, en la seva descripció, a l'annex 1, el cost de referència, el mòdul social i el copagament.

3.3 Les entitats locals també poden sotmetre a copagament la prestació de teleassistència i la prestació d'ajut a domicili.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA