DECRET 150/1991, d'1 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 80/1992.

Atesa la disposició addicional 4 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, que creava l'entitat autònoma de dret públic Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i facultava el Govern per establir els Estatuts de la nova entitat; a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovar els Estatuts del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que es publiquen a l'annex del present Decret.

Disposicions addicionals

- 1 Per part dels departaments d'Economia i Finances i de Cultura es realitzaran els tràmits oportuns per adscriure a la nova entitat els béns mobles i immobles propietat de la Generalitat de Catalunya destinats actualment al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

- 2 S'adscriu a l'entitat autònoma Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya la Comissió Científica del Museu, creada por Ordre del conseller de Cultura de 3 de juliol de 1987.

Disposició final L'entitat autònoma del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya iniciarà la seva activitat a partir de l'1 de gener de 1992.

Barcelona, 1 de juliol de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell Conseller de Cultura

ESTATUTS del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Títol 1 Naturalesa i funcions

Article 1

Naturalesa 1.1 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya s'organitza com a entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al Departament de Cultura, la qual gaudeix de personalitat jurídica i de patrimoni propi i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. 1.2 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya es regeix per la Llei de museus, les normes que la despleguen i la legislació general sobre entitats autònomes que li és aplicable.

Article 2

Objecte El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mostra permanentment la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, la seva aplicació industrial.

Títol 2 Govern del Museu

Article 3

Òrgans de govern El Museu es regeix pels òrgans següents: El Consell Rector. El director. L'administrador.

Article 4

El Consell Rector: composició El Consell Rector té la composició...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA