DECRET 53/2014, de 15 d'abril, de la bandera de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 164.1, lletra b), de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, disposa que correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, la creació i l’organització de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

En aquest sentit, ja l’any 1983, per la Llei 19/1983, de 14 de juliol, i en aplicació de l’article 13 de l’Estatut d’autonomia de 1979, es va crear la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya sobre el nucli inicial del cos de Mossos d’Esquadra.

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, regula aquest cos policial com a policia ordinària i integral a Catalunya, a la qual correspon l’exercici de les funcions que l’ordenament jurídic atribueix a les forces i els cossos de seguretat i, en concret, les funcions de policia de seguretat ciutadana, de policia administrativa i de policia judicial.

L’article 9.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, estableix expressament que s’han de determinar reglamentàriament les normes sobre els uniformes, els distintius, les salutacions i els honors; per mitjà del present Decret es determina quina és la bandera de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Havent culminat el desplegament territorial del cos a Catalunya i després de la seva consolidació com a policia pròpia de Catalunya, i també com a institució històrica del país arrelada a la seva societat, és procedent l’adopció d’una bandera pròpia que la identifiqui com a tal i com a garant de la seguretat del nostre país i de la convivència pacífica i democràtica de la ciutadania i l’ordre jurídic vigent.

En aquest sentit i enllaçant amb tot el que s’ha exposat, es considera adequada l’adopció de la bandera de Catalunya o senyera incorporant-hi el senyal de la Diputació del General (creu de Sant Jordi).

A proposta del conseller d'Interior, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Bandera de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

La bandera de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és la bandera de Catalunya amb el senyal de la Diputació del General (creu de Sant Jordi), amb el text “mossos d’esquadra”, d’acord amb les característiques que s’indiquen a l’annex 1.

Article 2

Guió de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

2.1. El guió de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra conté el senyal de la Generalitat de Catalunya amb el text...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA