DECRET 68/2003, de 4 de març, de creació del centre públic de formació d'adults Palau de Mar, de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 68/2003, de 4 de març, de creació del centre públic de formació d'adults Palau de Mar, de Barcelona.

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults;

Atès el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social, i el Decret 253/2002, de 4 de novembre, pel qual el Departament de Benestar Social passa a anomenar-se Departament de Benestar i Família;

A proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el centre de formació d'adults del municipi de Barcelona que figura a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Funcionament

Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2002-2003, desenvoluparà ensenyaments inicials i de formació bàsica i programes de preparació per a les proves d'accés i de lleure i culturals per a la formació de les persones adultes; treballarà amb les modalitats presencial i a distància, incorporarà la metodologia d'autoformació i funcionarà amb una organització singular que, entre altres adaptacions, inclourà un sistema de provisió específica.

Article 3

Registre

El centre s'inscriurà al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la persona titular del Departament de Benestar i Família per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de març de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex

Denominació del centre: Palau de Mar.

Codi: 08061683.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família.

Adreça: plaça Pau Vila, 1.

Municipi: 08039 Barcelona.

Comarca: Barcelonès.

Instal-lacions: 3 aules, espai d'autoformació, espais de tutories, sala del professorat, despatx i serveis higiènics.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA