DECRET 238/2003, de 8 d'octubre, de creació del centre públic de formació d'adults Maria Rubies, de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 238/2003, de 8 d'octubre, de creació del centre públic de formació d'adults Maria Rubies, de Barcelona.

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults;

Atès el Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes;

Atès el Decret 253/2002, de 4 de novembre, pel qual el Departament de Benestar Social passa a anomenar-se Departament de Benestar i Família;

A proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el centre de formació d'adults Maria Rubies, de Barcelona.

Article 2

Funcionament

Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2003-2004, desenvoluparà ensenyaments inicials i de formació bàsica i programes de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, així com programes de lleure i culturals per a la formació de les persones adultes. Funcionarà amb una organització específica que incorporarà la metodologia d'autoformació.

Article 3

Registre

El centre s'inscriurà al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la persona titular del Departament de Benestar i Família per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicat al DOGC.

Barcelona, 8 d'octubre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex

Denominació del centre: Centre de Formació d'Adults Maria Rubies.

Codi: 08061701.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família.

Adreça: Via Laietana, 18, 7a planta.

Municipi: 08002 Barcelona.

Comarca: Barcelonès.

Instal·lacions: 3 aules, una d'aquestes condicionada per a l'autoformació, saladel professorat, secretaria/direcció i serveis higiènics.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA