DECRET 78/2003, de 18 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

78/2003, de 18 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran.

D'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, les eleccions per designar els consellers generals d'Aran s'han de fer el mateix dia de les eleccions municipals.

En conseqüència, i en ús de l'habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 16/1990, esmentada, cal procedir a convocar eleccions al Consell General d'Aran.

Per tant, a proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Convocar eleccions al Consell General d'Aran, que tindran lloc el dia 25 de maig de 2003, el mateix dia de les eleccions locals.

Article 2

El nombre de consellers a elegir en cada una de les sis circumscripcions o terçons històrics d'Aran és el següent:

Pujòlo: dos membres.

Arties e Garòs: dos membres.

Castièro: quatre membres.

Marcatosa: un membre.

Irissa: un membre.

Quate Lòcs: tres membres.

Article 3

Els terminis que regeixen en aquest procés electoral són els fixats per a les eleccions locals que tenen lloc simultàniament.

Article 4

La sessió constitutiva del Consell General tindrà lloc el primer dia hàbil un cop transcorreguts 15 dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de proclamació dels membres elegits.

Disposició addicional

Única

Les eleccions que es convoquen mitjançant aquest Decret es regeixen per la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, pels preceptes que siguin aplicables de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i les seves modificacions, i per les altres disposicions de caràcter complementari.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA