DECRET 193/2002, de 9 de juliol, pel qual es creen el Servei Territorial d'Urbanisme i el Servei Territorial de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de les Terres de l'Ebre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

193/2002, de 9 de juliol, pel qual es creen el Servei Territorial d'Urbanisme i el Servei Territorial de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de les Terres de l'Ebre.

El Decret 79/2001, de 6 de març, de creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, preveu que s'adoptin les disposicions reglamentàries adients per tal que els departaments de l'Administració de la Generalitat adeqüin la seva estructura territorial a la nova situació derivada de la disposició esmentada.

En aquesta línia, per tal de donar compliment al que s'ha establert, es considera necessari crear els serveis territorials de Carreteres i d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Cal tenir en compte, a més, que a l'empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, es preveu la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que assumirà les competències urbanístiques fins ara corresponents a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, en l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

La creació d'aquests serveis comporta la revisió de l'estructura territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que estableix el Decret 83/1998, de 31 de març, modificat pel Decret 217/2000, de 26 de juny, i pel Decret 257/2001, de 25 de setembre.

De conformitat amb les previsions de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació i abast territorial

Es creen el Servei Territorial d'Urbanisme i el Servei Territorial de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de les Terres de l'Ebre, que comprenen les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

Article 2

Funcions

2.1 Corresponen al Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre les funcions que estableix l'article 42.1 del Decret 83/1998, de 31 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2.2. Corresponen al Servei Territorial de Carreteres de les Terres de l'Ebre les funcions establertes a l'article 12.1 del Decret 70/1993, de 9 de febrer, de reestructuració de la Direcció General de Carreteres.

Article 3

Dependència

3.1. El Servei Territorial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA