DECRET 212/2001, de 24 de juliol, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament de Treball de les Terres de l'Ebre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

212/2001, de 24 de juliol, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament de Treball de les Terres de l'Ebre.

El Decret 79/2001, de 6 de març, de creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, preveu que abans de l'1 de gener de 2002 s'adoptin les disposicions reglamentàries adients per tal que els departaments de l'Administració de la Generalitat adeqüin la seva estructura territorial a la nova situació derivada de l'aplicació de la disposició esmentada.

En compliment de la previsió normativa es crea, mitjançant aquest Decret, la Delegació Territorial del Departament de Treball de les Terres de l'Ebre, la qual cosa comporta la revisió de l'estructura territorial del Departament de Treball establerta al Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball (DOGC número 2798, de data 4 de gener de 1999) i al Decret 307/1998, d'1 de desembre, de creació d'Oficines de Treball de la Generalitat (DOGC número 2784, de data 11 de desembre de 1998).

De conformitat amb les previsions de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Conseller de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació, abast territorial i seu

1.1 Es crea la Delegació Territorial del Departament de Treball de les Terres de l'Ebre, que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

1.2 La Delegació Territorial del Departament de Treball de les Terres de l'Ebre té la seu a la ciutat de Tortosa.

Article 2

Delegat/ada territorial

2.1 Al capdavant de la Delegació Territorial del Departament de Treball de les Terres de l'Ebre hi ha un delegat o una delegada territorial, amb nivell assimilat a subdirector general.

2.2 El delegat/ada territorial té atribuït el règim de provisió, la dependència i les funcions que preveuen els articles 2, 3 i 4 del Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball.

2.3 La substitució del delegat/ada territorial, sempre que el conseller no disposi altra cosa, correspon al cap del Servei d'Administració i Programes de la Delegació Territorial.

Article 3

Estructura

Es crea el Servei d'Administració i Programes sota la dependència del delegat/ada territorial i que té...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA