DECRET 327/2011, de 26 d'abril, pel qual es deroguen diverses normes reglamentàries en l'àmbit del Departament de Cultura.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

327/2011, de 26 d'abril, pel qual es deroguen diverses normes reglamentàries en l'àmbit del Departament de Cultura.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en l'article 68 que el Govern de la Generalitat exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb l'Estatut i les lleis.

La regulació continguda en el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, palesa la voluntat que, en el procés d'elaboració de disposicions reglamentàries, es prioritzi l'avaluació de l'impacte normatiu en cadascun dels projectes que s'endeguin, en el marc de la tendència que els ordenaments jurídics no incrementin les càrregues a la ciutadania, a les empreses, i a la societat en general. La finalitat és que les normes siguin senzilles, pràctiques i menys feixugues per a les persones usuàries i per a les persones contribuents.

La normativa constitueix una eina d'aplicació de polítiques i de compliment d'expectatives de la ciutadania, però una regulació excessiva pot arribar a ser massa preceptiva i desproporcionadament costosa, i en resulta un tracte desigual envers les persones i les empreses.

Davant la constatació de la proliferació normativa que ha tingut lloc en el decurs del temps en l'ordenament jurídic administratiu català, on es detecta fins i tot la superposició de normes, el Govern de la Generalitat en vol promoure la simplificació i la racionalització.

Entre d'altres mesures, la derogació de normes i la unificació de diverses disposicions en un únic text ha de contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic, el qual ha de contenir normes més clares, pràctiques i entenedores per a la ciutadania i per a les persones operadores jurídiques. D'aquesta manera també es pretén incrementar la seguretat jurídica, valor constitucional que cal entendre com la certesa sobre l'ordenament jurídic aplicable i els interessos jurídicament tutelats, així com l'expectativa raonablement fundada de la ciutadania en quina ha de ser l'actuació dels poders públics en l'aplicació del dret. La seguretat jurídica porta forçosament a buscar la claredat i a evitar la confusió normativa.

D'altra banda, una actuació administrativa efectiva requereix que la regulació s'adapti als canvis tecnològics, econòmics i socials, i aquesta adaptació suposa l'eliminació de normes supèrflues o que han quedat obsoletes, evitant així duplicacions i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA