DECRET 272/2005, de 27 de desembre, d'organització territorial del Departament de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

272/2005, de 27 de desembre, d'organització territorial del Departament de Justícia.

Els decrets 321/2004, de 6 de juliol, i 176/2005, de 30 d'agost, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia i de reestructuració parcial d'aquesta, estableixen l'estructura i l'organització de la Secretaria General i, concretament, als articles 26 a 32 del Decret 321/2004 es recull l'estructura dels serveis territorials tal com estava regulada al Decret 285/1992, de 24 de novembre, de creació de les delegacions territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona, i al Decret 275/2001, de 23 d'octubre, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre.

El Decret 425/2004, de 9 de novembre, de reestructuració parcial del Departament de Justícia, afecta l'estructura, organització i funcions de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques i la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

L'objectiu que es perseguia era completar la reestructuració dels serveis centrals abans de passar a revisar i adequar l'estructura territorial del Departament. És per això que un cop regulada l'estructura del Departament en l'àmbit dels serveis centrals és necessari dotar l'estructura territorial d'una organització homogènia, més àgil i més adaptada a la nova organització departamental i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i de la resta de direccions generals, a la implantació de la reforma de la Llei orgànica del poder judicial i a la nova organització territorial de la Generalitat.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Estructura, dependència i funcions dels òrgans territorials del Departament de Justícia

Article 1

Estructura

1.1 El Departament de Justícia s'estructura, en l'àmbit territorial, d'una banda, en sis serveis territorials, que exerceixen les seves funcions en els àmbits tecritorials següents:

 1. Catalunya Central: comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès, amb seu a Manresa.

 2. Girona: comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva, amb seu a Girona.

 3. Lleida: comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, amb seu a Lleida.

 4. Tarragona: comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, amb seu a Tarragona.

 5. Les Terres de l'Ebre: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, amb seu a Tortosa.

 6. L'Alt Pirineu i Aran: comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran, amb seu a la Seu d'Urgell.

  1.2 D'altra banda, la prestació de serveis del Departament de Justícia en l'àmbit de Barcelona s'exerceix a través de quatre gerències territorials amb la següent divisió:

 7. Barcelona Ciutat, amb seu a Barcelona.

 8. Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, amb seu a la Ciutat de la Justícia, ubicada als municipis de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

 9. Barcelona Nord: partits judicials de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Mollet, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, Rubí, Mataró i Arenys de Mar, amb seu a Santa Coloma de Gramenet.

 10. Barcelona Sud: partits judicials de Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Martorell, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, amb seu a Sant Feliu de Llobregat.

Article 2

Dependència orgànica i funcional

Els Serveis Territorials i les gerències territorials del Departament de Justícia estan adscrits a la Secretaria General i depenen funcionalment de la Secretaria General, de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i de les direccions generals del Departament en l'àmbit de les seves respectives competències.

Article 3

Funcions

3.1 Als serveis territorials i a les gerències territorials del Departament de Justícia, amb rang orgànic assimilat a subdirecció general, els correspon:

 1. Representar el Departament de Justícia en el seu àmbit funcional.

 2. Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament de Justícia.

 3. Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

 4. Impulsar i desenvolupar els programes d'actuació que determini el Departament i en especial aquells que tinguin per objecte agilitar el funcionament de la justícia i millorar l'atenció als ciutadans.

 5. Elaborar les dades, els estudis i els informes que siguin d'interès per a la planificació d'actuacions.

 6. Les funcions que tinguin expressament delegades.

3.2 Els serveis territorials, com a representants del Departament en el seu àmbit territorial corresponent, formaran part del Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat regulat a l'article 6.1 del Decret 223/2004, de 9 de març. La Gerència Territorial de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat coordina la funció de representació de les diferents gerències territorials i formarà part del Consell de Direcció de l'Administració Territorial corresponent en representació de totes les gerències territorials. La persona titular de la Secretaria General pot preveure l'assistència al Consell de Direcció esmentat d'una altra gerència territorial en lloc de la Gerència Territorial de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Capítol 2

Serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i gerències territorials de Barcelona Ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona Nord i Barcelona Sud

Article 4

Estructura

Els serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i les gerències territorials de Barcelona Ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona Nord i Barcelona Sud, s'estructuren en:

 1. Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres.

 2. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA