DECRET 347/1999, de 13 de desembre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Benestar Social.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

347/1999, de 13 de desembre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Benestar Social.

La Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a la figura del secretari general un doble vessant: d’una banda, el considera la segona autoritat del Departament després del conseller, i, de l’altra, li atorga les màximes funcions pel que fa a la direcció i coordinació de les tasques de gestió administrativa que porta a terme el Departament.

L’article 11 de la Llei esmentada permet crear la Direcció de Serveis en els departaments en què calgui, pel seu volum de gestió o per la seva complexitat, i l’article 15 estableix les funcions del director de Serveis i la forma de creació.

Tenint en compte aquesta previsió legal, així com els àmbits d’actuació del departament i les especials característiques de cadascun d’ells, es planteja la necessitat d’establir línies d’acció integradores que facilitin la coordinació del conjunt d’unitats directives. En aquest context, es crea la Direcció de Serveis dins la Secretaria General del Departament.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Direcció de Serveis

Es crea, al si de la Secretaria General del Departament de Benestar Social, la Direcció de Serveis, sota la direcció i dependència orgànica i funcional del secretari general.

Article 2

Funcions

A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir els treballs referits a la preparació i elaboració de les propostes d’avantprojecte de pressupost del Departament, de la tramitació de les seves modificacions, de la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual.

b) L’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament.

c) La direcció i la coordinació de les unitats que en depenen i de les funcions que tenen atribuïdes.

d) La planificació i l’impuls d’accions encaminades a la integració i a la rendibilització i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

e) La direcció d’iniciatives conduents a la millora de l’avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament de Benestar Social.

f) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament.

g) Exercir les funcions de coordinació i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA