DECRET 279/2005, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

279/2005, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

El Decret 296/2003, de 20 de desembre, modifica el marc competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i crea el Departament de Comerç, Turisme i Consum.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, estableix l'estructura del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

El Decret 242/2005, de 8 de novembre, desplega l'estructura de l'Agència Catalana del Consum, creada per la Llei 9/2004, de 24 de desembre, que assumeix les competències en matèria de consum que fins aleshores exercia la Secretaria General del Departament.

El Departament de Comerç, Turisme i Consum té els objectius d'aconseguir un model comercial equilibrat, caracteritzat pel comerç de trama urbana de petita i mitjana dimensió, sostenible i de proximitat; fer evolucionar el turisme cap a un model basat en la qualitat i en la identitat com a país; garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes, com a persones consumidores i usuàries, a accedir a productes segurs en un mercat en competència lleial entre les empreses; promoure la internacionalització de l'economia catalana i promoure l'artesania.

Per tal d'assolir aquests objectius i de permetre el desenvolupament de les seves competències de la manera més eficaç i eficient, a més de facilitar una gestió responsable que satisfaci les necessitats que tenen els usuaris i usuàries dels serveis que presta el Departament de Comerç, Turisme i Consum, es reestructuren la Secretaria General, la Direcció General de Comerç i la Direcció General de Turisme del Departament de Comerç, Turisme i Consum, i s'adequa el desplegament dels serveis territorials a la futura organització territorial de Catalunya.

D'altra banda, per raons de claredat i seguretat jurídica i organitzativa, és convenient incorporar a la norma la resta d'unitats del Departament que figuraven en el Decret 68/2004, de 20 de gener, per tal que quedi regulada en una única disposició normativa tota la seva estructura orgànica.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Comerç, Turisme i Consum, sota la direcció del/de la conseller/a, exerceix les seves funcions mitjançant els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Direcció General de Comerç.

 3. La Direcció General de Turisme.

1.2 Resta adscrit al Departament de Comerç, Turisme i Consum, en els termes que preveu aquest Decret i la normativa que els regula l'Agència Catalana del Consum.

Article 2

Consell de Direcció del Departament

Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

Formen part del Consell de Direcció els titulars d'òrgans directius amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els altres càrrecs que el/la conseller/a determini i el/la cap del Gabinet del Conseller, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Òrgans d'assistència i suport al/a la titular del Departament

Article 3

Òrgans d'assistència i suport al conseller/a la consellera

3.1 Els òrgans d'assistència i suport del conseller/a, del qual depenen directament, són les següents:

 1. El Gabinet del/de la Conseller/a.

 2. El Gabinet de Comunicació.

3.2 El personal eventual que presta serveis a les unitats d'assistència i suport del/de la conseller/a es regeix per l'Acord del Govern de 20 de gener de 2004, pel qual es regulen determinats aspectes del règim del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat, i pel que estableixi la seva normativa específica d'aplicació.

Capítol 3

Secretaria General del Departament

Article 4

Secretari/ària general

El/La secretari/ària general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les que li siguin encomanades per delegació del conseller/a.

Article 5

5.1 La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció de Serveis.

 2. El Gabinet Tècnic.

 3. L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 4. Els serveis territorials a l'Alt Pirineu i Aran, la Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre

  De la Secretaria General depenen les àrees funcionals de Normalització Lingüística i de Coordinació d'Actuacions Territorials del Departament a Barcelona.

  5.2 L'àrea funcional de Normalització Lingüística té les funcions següents:

 5. Dur a terme actuacions que tendeixin a garantir la qualitat de la llengua catalana en el funcionament intern del Departament i dels seus organismes adscrits, per garantir el funcionament lingüístic correcte amb la ciutadania, les empreses i amb la mateixa Administració.

 6. Programar actuacions del Departament per fomentar l'ús de la llengua catalana en els sectors socioeconòmics que depenen del Departament, per garantir els drets de les persones consumidores i usuàries, d'una banda, i, de l'altra, per millorar la qualitat de serveis i productes de les empreses.

  5.3 L'àrea funcional de Coordinació d'Actuacions Territorials del Departament a Barcelona té les funcions següents:

 7. Assessorar el secretari general sobre les línies d'actuació del Govern i del Departament en el territori de Barcelona.

 8. Elaborar informes sobre les mesures necessàries per tal d'assegurar el compliment, dins l'àmbit territorial, de les directrius, el programa o les normes establertes pel Departament de Comerç, Turisme i Consum.

 9. Participar en el seguiment dels plans i programes del Departament en l'elaboració de les propostes de concessió de subvencions i ajuts a la demarcació de Barcelona

 10. Assessorar i proposar mesures, dins de la seva competència, de millora de comunicació amb les administracions públiques.

 11. Proposar mesures de qualitat i organització que permetin millorar l'eficiència i eficàcia en l'actuació del Departament a nivell territorial.

Article 6

Direcció de Serveis

6.1 La Direcció de Serveis té les funcions següents:

 1. Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, recursos informàtics i telecomunicacions.

 2. Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general i també coordinar la resta de serveis administratius de les unitats directives i orgàniques del Departament.

 3. Impulsar la simplificació administrativa i la millora continuada de l'atenció al ciutadà en l'àmbit reglamentari, sigui en l'atenció presencial o mitjançant eines telemàtiques.

 4. Exercir la coordinació amb les unitats administratives de dins i fora del Departament en les matèries de la seva competència.

 5. Estudiar, emetre informes i elaborar propostes en relació amb els programes i els objectius del Departament, amb la mesura, la valoració i, si escau, la correcció d'activitats d'acord amb els criteris i els objectius fixats, amb els procediments administratius, la prestació de serveis en línia i l'administració electrònica, amb la informació i les polítiques de telecomunicació, en els àmbits de competència del Departament.

 6. Donar suport directe al conseller/a la consellera i al/a la secretari/ària general en les matèries que li siguin pròpies.

 7. Dirigir i coordinar les unitats i àrees que integren la Direcció de Serveis.

 8. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel/per la titular de la Secretaria General.

  6.2 De la Direcció de Serveis depenen els òrgans actius i les àrees següents:

 9. El Servei d'Organització i Personal.

 10. El Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

 11. El Servei de Règim Interior i Documentació.

 12. El Servei de Gestió del Coneixement.

 13. l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

  6.3 De la Direcció de Serveis depèn l'àrea funcional de coordinació d'obres i projectes tècnics, que té les funcions següents:

 14. Dur a terme la direcció tècnica, la coordinació i planificació de les obres, reparacions i millores que executa el departament en els edificis i locals que té adscrits.

 15. Supervisar les tasques que assegurin la garantia de la seguretat i el manteniment dels edificis i locals del Departament.

Article 7

El Servei d'Organització i Personal té les funcions següents:

 1. Coordinar i gestionar els recursos humans del Departament: elaboració de les nòmines, incidències i situacions administratives de les persones que presten serveis en el Departament i règims de previsió social.

 2. Coordinar els processos d'anàlisi i valoració dels llocs de treball, elaborar les propostes de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA