DECRET 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha atribuït al Departament d'Economia i Finances, a més de les competències previstes en la normativa vigent, les d'energia, mines i consum.

L'ampliació de l'àmbit competencial del Departament d'Economia i Finances comporta la necessitat d'efectuar una reestructuració parcial del Departament, que es concreta en la creació de la Secretaria de Política Financera, Competència i Consum i en la reestructuració de l'actual Secretaria d'Economia, i que afecta també a la Secretaria General en especial per l'atribució específica al Departament que decret esmentat fa de la competència de la contractació pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

El Departament d'Economia i Finances, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Economia.

 3. La Secretaria de Política Financera, Competència i Consum.

Article 2

Gabinet del Conseller

El Gabinet del Conseller és la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a. El Gabinet del Conseller es regula a l'article 11 del Decret 20/2001, de 23 de gener, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència i del Departament d'Economia i Finances, segons la redacció donada pel Decret 145/2005, de 12 de juliol, de reestructuració del Gabinet del Conseller o Consellera d'Economia i Finances.

Capítol 1

Secretaria General

Article 3

Funcions i estructura de la Secretaria General

3.1 El/la secretari/ària general del Departament d'Economia i Finances exerceix les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent, i les encomanades per delegació del/de la titular del Departament.

3.2 La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció General de Pressupostos.

 2. La Direcció General de Tributs.

 3. La Direcció de Serveis.

 4. L'Assessoria Jurídica.

 5. La Direcció General de Contractació Pública.

 6. La Junta de Finances.

 7. L'Àrea de Programes Interdepartamentals.

 8. Els Serveis Territorials a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

3.3 El/La director/a del Programa per a la reforma de l'Administració Tributària de Catalunya, amb rang orgànic de direcció general, depèn jeràrquicament del secretari/ària general i actua sota la coordinació i suport del director/a general de Tributs, d'acord amb el que preveu el Decret 18/2005, de 8 de febrer.

Article 4

Funcions i estructura de la Direcció General de Pressupostos

Les funcions i l'estructura de la Direcció General de Pressupostos són les que es preveuen en els articles 1 a 8 del Decret 177/2005, de 30 d'agost, de reestructuració de la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

Article 5

Funcions i estructura de la Direcció General de Tributs

Les funcions i l'estructura de la Direcció General de Tributs són les que es preveuen en els articles 1 a 9 del Decret 9/2003, de 8 de gener, de reestructuració de la Direcció General de Tributs.

Article 6

Funcions i estructura de la Direcció de Serveis

Les funcions i l'estructura de la Direcció de Serveis són les que es preveuen en els articles 3 a 12 del Decret 211/2005, de 27 de setembre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d'Economia i Finances.

Article 7

Funcions i estructura de l'Assessoria Jurídica

Les funcions i l'estructura de l'Assessoria Jurídica són les que es preveuen en el Decret 265/1986, de 3 de juliol, de creació de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, modificat pel Decret 369/2001, de 24 de desembre, pel Decret 144/2005, de 12 de juliol.

Article 8

Funcions i estructura de la Direcció General de Contractació Pública

8.1 Corresponen a la Direcció General de Contractació Pública les funcions següents:

 1. Establir directrius i unificar criteris d'actuació en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 2. Formular les propostes de canvi i desenvolupament del marc normatiu en matèria de contractació pública dins el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya.

 3. Dirigir i coordinar les actuacions d'e-contractació per garantir la seva coherència amb les polítiques d'e-administració d'abast corporatiu i desenvolupar-ne l'aplicació a l'Administració de la Generalitat.

 4. Dirigir i coordinar la implementació dels mitjans electrònics en la contractació pública i la incorporació de processos electrònics, amb especial atenció a la gestió electrònica dels expedients de contractació.

 5. Fer el seguiment de la posada en marxa i execució de les disposicions aprovades i dels acords adoptats en matèria de contractació pública pels òrgans competents i avaluar-ne l'aplicació.

 6. Estudiar els sistemes de gestió i organització de la contractació pública de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic per tal de determinar els canvis a introduir per a la millora dels aspectes administratius, tècnics i econòmics.

 7. Promoure i impulsar les reformes organitzatives i de funcionament dels òrgans i dels instruments d'abast corporatiu en matèria de contractació pública.

 8. Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública.

 9. Assumir i coordinar, per delegació del secretari general del Departament d'Economia i Finances, les relacions amb els altres departaments de l'Administració de la Generalitat i amb altres administracions, en particular la local, en matèria de contractació pública.

 10. Dirigir i supervisar les tasques de suport tècnic i administratiu a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 11. Qualsevol altra funció que li sigui delegada pel/per la secretari/ària general.

  8.2 La Direcció General de Contractació Pública s'estructura de la manera següent:

 12. Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 13. Àrea de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública.

Article 9

Funcions i estructura de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Les funcions i l'estructura de Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa són les que preveuen els articles del 13 al 15 del Decret 211/2005, de 27 de setembre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d'Economia i Finances.

Article 10

Funcions de l'Àrea de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública

Corresponen a l'Àrea de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

 1. Fer el seguiment de les dades econòmiques i estadístiques sobre contractació pública a Catalunya, derivades dels instruments previstos en la normativa vigent.

 2. Avaluar la implementació de les disposicions i els acords que s'adoptin en l'àmbit de la contractació pública.

 3. Analitzar els sistemes de gestió, organització i avaluació de la contractació pública en l'Administració de la Generalitat de Catalunya i en les diferents administracions catalanes, espanyoles i europees.

 4. Estudiar els sistemes organitzatius i de funcionament dels òrgans i dels instruments d'abast corporatiu en matèria de contractació pública.

 5. Elaborar els informes d'impacte econòmic que acompanyen les memòries dels projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública impulsades per la Direcció General.

Article 11

Junta de Finances

La Junta de Finances es regula pel Decret 73/2003, de 18 de març, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.

Article 12

Funcions de l'Àrea de Programes Interdepartamentals

Les funcions de l'Àrea de Programes Interdepartamentals, que té caràcter d'àrea funcional, són les que es preveuen en l'article 16 del Decret 211/2005, de 27 de setembre, de reestructuració de la Secretaria General del Departament d'Economia i Finances.

Article 13

Funcions i estructura dels serveis territorials a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre

Les funcions i l'estructura dels serveis territorials a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre són les que es preveuen en el Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances, modificat pel Decret 158/2003, de 23 de juny, de modificació del Decret 81/1999, de 23 de març, pel qual es desplega el règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar i de modificació del Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances, i pel Decret 262/2005, de 13 desembre, de reestructuració de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Article 14

Programa per a la reforma de l'Administració Tributària de Catalunya

El Programa per a la reforma de l'Administració Tributària de Catalunya es regula pel Decret 18/2005, de 8 de febrer, de creació del Programa per a la reforma de l'Administració...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA