DECRET 316/1992, de 28 de desembre, d'aprovació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 9.32 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes. El Parlament va dictar al seu dia la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i va regular més tard, per la Llei 1/1991, de 27 de febrer, el seu règim sancionador. En l'àmbit estrictament reglamentari, diverses disposicions han regulat i desenvolupat la planificació del joc, el primer catàleg dels jocs autoritzat a Catalunya i els requisits d'identificació de les màquines recreatives, i les autoritzacions per a la seva explotació. Les referides disposicions han estat sotmeses a successives modificacions en els darrers anys, justificades per les circumstàncies canviants del sector i, fonamentalment, per l'experiència deduïda de la seva aplicació pràctica.

L'objectiu primordial del present Reglament és la reunió en un text únic de les disposicions que, amb rang inferior a la Llei, regulen les màquines recreatives i d'atzar, amb la qual cosa, a més d'oferir més seguretat jurídica, facilitarà la seva aplicació per l'Administració i la seva comprensió pels destinataris. En conseqüència, aquesta norma complirà la funció d'alleugerir i aclarir el dret vigent a Catalunya sobre màquines recreatives i d'atzar, compost, fins ara, per disposicions pròpies de la Comunitat Autònoma i estatal de naturalesa supletòria.

Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, el text del qual figura a continuació, com també l'annex sobre condicions tècniques per a sales recreatives i de joc amb màquines recreatives i d'atzar.

Disposicions derogatòries

- 1 A l'entrada en vigor del present Reglament es deroguen totalment les disposicions següents:

 1. Decret 549/1983, de 27 de desembre, sobre requisits d'identificació de les màquines recreatives i d'atzar, les autoritzacions per a la seva explotació i les dels locals on s'instal·lin.

 2. Decret 9/1985, de 14 de gener, pel qual es modifica el Decret 549/1983, de 27 de desembre.

 3. Decret 355/1988, de 12 de desembre, també de modificació de determinats preceptes del Decret 549/1983, de 27 de desembre.

 4. Ordre de 31 de gener de 1986, per la qual es despleguen els articles 3 i 5 i la disposició transitòria del Decret 324/1985, de 28 de novembre, sobre planificació del joc.

 5. Ordre de 9 d'abril de 1990, per la qual es regula la instal·lació de comptadors en les màquines recreatives.

 6. Resolució de 15 d'abril de 1988, que regula la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de màquines i canvis de titularitat de locals d'hoteleria.

  - 2 Resulten parcialment derogades les disposicions següents:

 7. Decret 324/1985, de 28 de novembre, sobre planificació del joc, pel que fa als seus articles 4 i 5.

 8. Decret 325/1985, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el primer catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, pel qua fa al seu article 4.

  - 3 Resulten derogades totes les disposicions de rang inferior que siguin materialment contràries al present Reglament.

  Disposicions finals

  - 1 S'autoritza el conseller de Governació:

 9. Per actualitzar els preus de les jugades de conformitat amb l'índex de preus.

 10. Per a la designació de les entitats autoritzades per a la realització dels assaigs previs previstos a l'article 20 i les inspeccions, verificacions i diligències previstes als articles 15.1, 26.4 i 34.7 en els termes previstos en el Decret 226/1991, de 14 d'octubre.

  - 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

  Barcelona, 28 de desembre de 1992

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  M. Eugènia Cuenca i Valero Consellera de Governació

  Reglament de màquines recreatives i d'atzar

  TÍTOL 1 Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Regulació El present Reglament té per objecte la regulació, en un text únic, de les màquines recreatives i d'atzar o aparells automàtics accionats per monedes que mitjançant un preu permetin, a canvi, el sol entreteniment o recreació del jugador o l'obtenció d'un premi, a més de la determinació de les regles sobre aspectes concrets de l'activitat econòmica relacionada amb les esmentades màquines, entre d'altres la fabricació, comercialització, instal·lació, explotació i el seu ús públic.

Article 2

Autorització La instal·lació en locals de pública concurrència i l'explotació comercial de les màquines a què es refereix aquest Reglament, estan subjectes a les prescripcions i a les autoritzacions que es contenen en aquesta disposició.

Article 3

Exclusions La regulació continguda en aquest Reglament no s'estendrà:

 1. A les taxes meritades per qualsevol concepte que l'aplicació d'aquest Reglament origini.

 2. A la fixació i modificació d'horaris dels salons recreatius.

 3. A qualssevol altres activitats que no constitueixin màquines recreatives de les que en aquest Reglament es classifiquen, com expenedores de productes en correspondència amb el preu introduït, tocadiscs o videodiscs, accionats per monedes, aparells de mera competència o esport, i a les màquines d'ús infantil.

TÍTOL 2 De les màquines recreatives i d'atzar

Capítol 1 Tipus i requisits d'homologació i inscripció

Article 4

Classificació de les màquines Segons el catàleg de jocs i apostes de la Generalitat, les màquines a què es refereix aquest Reglament es classifiquen en: Tipus A, màquines recreatives. Tipus B, màquines recreatives amb premi. Tipus C, màquines d'atzar.

Article 5

Màquines del tipus A. Definició 5.1 Són màquines del tipus A, o recreatives, aquelles que, per al sol entreteniment del jugador, es limiten a concedir un major temps d'utilització a canvi del preu de la jugada, sense que hi hagi cap tipus de premi en metàl·lic, en espècie o en forma de punts canviables per objectes o diners. 5.2 S'inclouen en el grup de màquines A les que ofereixen com a únic alicient addicional, i a causa de l'habilitat del jugador, la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de perllongació de la pròpia jugada o d'altres addicionals, no bescanviables per diners o espècie. 5.3 Es poden inscriure com a models de màquines de tipus A aquells en els quals, modificant solament els comandaments i el vidre de pantalla, es puguin introduir jocs que compleixin els requisits dels apartats anteriors, sempre que es comuniqui una descripció abreviada del nou joc a introduir, per tal que consti en el Registre de models.

Article 6

Prohibició d'homologació 6.1 No s'admetran en cap cas models la utilització dels quals impliqui l'ús d'imatges o la realització d'exhibició d'activitats o actituds pròpies de locals no autoritzats per a menors o que puguin ferir la sensibilitat o perjudicar la formació de la infància i la joventut. 6.2 L'homologació i la inscripció en el Registre de models serà denegada valorant els interessos protegits.

Article 7

Màquines del tipus B. Definició 7.1 Són màquines del tipus B, o recreatives amb premi, aquelles que contra el pagament del preu de la jugada concedeixen a l'usuari un temps d'utilització del joc i, eventualment, d'acord amb el programa de joc aleatori, un premi en metàl·lic. 7.2 Són assimilables a les màquines del tipus B les màquines expenedores que per incloure algun element de joc, aposta, envit o atzar s'incloguin en aquest tipus. 7.3 El valor màxim del premi o de l'objecte estarà limitat per l'import que s'estableix en el precepte següent.

Article 8

Requisits d'homologació de les màquines del tipus B Per tal de ser inscrites en el Registre de models, les màquines de tipus B se subjectaran a les condicions següents:

 1. El preu total de cada jugada serà de cinc pessetes o de quantitats múltiples de l'esmentat import, amb un màxim de vint-i-cinc pessetes, no podent-se atorgar per jugada premis superiors a vint vegades el preu d'aquesta.

 2. El percentatge de premis que s'han de programar, seguint les combinacions aleatòries i que podrà atorgar la màquina, no podrà ser inferior al 60% del valor de les apostes realitzades. El percentatge s'haurà s'assolir en tota sèrie de 10.000 jugades consecutives.

 3. Les memòries electròniques que determinin el joc de la màquina hauran de fer impossible la seva alteració o manipulació. Les màquines incorporaran una font d'alimentació d'energia autònoma que preservi la memòria en cas de desconnexió o interrupció del corrent elèctric i que permeti reiniciar el programa en el mateix estat.

 4. Les màquines disposaran d'un mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a l'exterior, sense necessitat de cap mena d'acció per part del jugador, quedant aquells recollits a disposició d'aquest en una cubeta o recipient similar.

 5. Les màquines hauran de disposar d'un mecanisme de bloqueig que impedeixi introduir-hi monedes quan el dispositiu de reserva de pagaments no disposi de monedes suficients per efectuar, si s'escau, el pagament de qualsevol dels premis programats.

 6. Els premis no podran consistir en punts o crèdits a favor del jugador. Hauran de consistir en moneda metàl·lica de curs legal, llevat dels premis de les màquines assimilables al tipus B regulades en l'article 7.2.

 7. Per al començament de la jugada es requerirà que el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA