DECRET 341/2003, de 29 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 341/2003, de 29 de desembre, sobre prÚrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003.

La Llei org‡nica 8/1980, de 22 de setembre de finanÁament de les comunitats autÚnomes (LOFCA), disposa a l'article 21, apartat 2, la prÚrroga autom‡tica dels pressupostos de l'any anterior en el cas que no s'hagin aprovat els de l'any corrent abans del primer dia de l'exercici econÚmic corresponent.

En aquest mateix sentit, l'article 33 del Text refÛs de la Llei de finances p˙bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el Pressupost no est‡ aprovat, es considera prorrogat autom‡ticament el de l'any anterior en els seus crËdits inicials fins a l'aprovaciÛ i la publicaciÛ dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

A partir de l'1 de gener de 2004 es prorroguen els crËdits inicials per a despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2003, aprovats per la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2003, amb les excepcions seg¸ents:

a)†No es prorroguen els crËdits destinats a programes, serveis o actuacions finalitzats el 2003.

b)†Les modificacions pressupost‡ries derivades de reorganitzacions administratives i de traspassos de serveis al llarg del 2003 no inclosos en els crËdits inicials queden consolidades.

Article 2

El Departament d'Economia i Finances realitzar‡ les modificacions pressupost‡ries necess‡ries per tal d'adequar la prÚrroga del Pressupost de 2003 a la reorganitzaciÛ administrativa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA