DECRET 258/2008, de 23 de desembre, pel qual es declara zona de muntanya el municipi de Tiurana.

Data d'entrada en vigor:31 de desembre de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

258/2008, de 23 de desembre, pel qual es declara zona de muntanya el municipi de Tiurana.

El Decret legislatiu 3/1986, de 4 d'agost, pel qual es modifica la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, va homologar els elements de definició conceptual de les zones de muntanya que estableix la Llei esmentada amb els que preveu la Directiva 75/268/CEE, relativa a l'agricultura de muntanya i a determinades zones desafavorides.

Amb aquesta finalitat, el Decret legislatiu esmentat afegeix un nou criteri per a la delimitació de les zones de muntanya als dos que establia l'article 3.1 de la Llei 2/1983, consistent a considerar zones de muntanya aquells municipis que apleguin condicions que, sense arribar als valors assenyalats en els altres dos criteris, comportin circumstàncies excepcionals limitadores de la seva activitat econòmica i especialment de la seva producció agrària. En aplicació d'aquests criteris, que ja havien estat acollits en la Directiva 86/466/CEE, la Decisió 89/566/CEE i la Directiva 91/65/CEE van ampliar les anteriors delimitacions comunitàries de zones agrícoles desafavorides.

Per tal de donar compliment a les prescripcions esmentades, i d'adequar la delimitació de zones de muntanya a les disposicions comunitàries i a la definició de zones de muntanya, es va aprovar en el seu moment el Decret 216/1990, de 30 de juliol, pel qual s'ampliava la relació de zones de muntanya i de municipis que la composen, on hi constava entre d'altres el municipi de Tiurana pel fet de complir les condicions de l'article 3.1 de la Llei d'alta muntanya.

El Decret 117/1992, de 28 d'abril, el qual va declarar zona de muntanya determinats municipis prèviament delimitats, va excloure expressament el municipi de Tiurana d'aquesta delimitació prèvia, atès que, a causa de les circumstàncies especials en què es trobava, no havia presentat la sol·licitud al Consell Executiu per ser declarat zona de muntanya.

Atès que les circumstàncies excepcionals que en el seu moment van impedir que Tiurana fos declarat zona de muntanya ja no existeixen, el municipi ha presentat en data 13 de desembre de 2007 la sol·licitud per tal de ser declarat zona de muntanya.

Atès que el municipi ja havia estat delimitat en el seu moment com a susceptible de ser declarat zona de muntanya, i vista la seva sol·licitud, la qual es pot considerar ajustada al que preveu l'article 3.3 de la Llei d'alta muntanya;

Vist l'informe preceptiu emès en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA