DECRET 261/2000, de 31 de juliol, pel qual es crea el Consell Assessor de Sanitat.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

261/2000, de 31 de juliol, pel qual es crea el Consell Assessor de Sanitat.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, modificada parcialment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, té com a objecte l’ordenació del sistema sanitari de Catalunya, així com la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu el dret a la protecció de la salut que preveu l’article 43 de la Constitució, en el marc de les competències que l’Estatut d’autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat.

Aquest text legal atribueix al Departament de Sanitat i Seguretat Social la determinació dels criteris, les directrius i les prioritats de la política de protecció de la salut i d’assistència sanitària i sociosanitària, que ha d’ajustar-se als principis informadors que regeixen el sistema sanitari de Catalunya.

En aquest marc de referència, es palesa la conveniència de dotar el Departament de Sanitat i Seguretat Social d’un òrgan consultiu d’assistència davant les noves circumstàncies que es generen en un àmbit tan canviant com és el de la sanitat, que s’ocupi de qüestions diferenciades, sovint d’un contingut tècnic altament complex i específic i en procés d’interrelació, que comprenen, a tall d’exemple, des de les innovacions científiques i tecnològiques en medicina a l’aparició de noves malalties i necessitats assistencials, i la implantació dels tractaments oportuns en l’organització del sistema sanitari públic.

Escau, doncs, per afrontar els reptes que té actualment plantejats l’Administració sanitària, que el titular del Departament compti amb un assessorament permanent de solvència contrastada i especialització suficient per fonamentar amb el màxim rigor l’assumpció de les polítiques sanitàries més adequades en cada cas.

En conseqüència, d’acord amb el que disposen els articles 22 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el Consell Assessor de Sanitat com a òrgan d’assessorament del Departament de Sanitat i Seguretat Social, directament dependent del conseller de Sanitat i Seguretat Social.

Article 2

2.1 Corresponen al Consell Assessor de Sanitat les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu en la determinació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA