DECRET 331/1995, de 28 de novembre, pel qual s'estableix la composició del Consell de Biblioteques.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb l'article 46 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, i amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El Consell de Biblioteques té la composició següent: President: el conseller de Cultura. Vicepresident: el director general del Patrimoni Cultural. Vocals: El director de la Biblioteca de Catalunya. El subdirector general del Patrimoni Cultural. El cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. Dos vocals a proposta del director general del Patrimoni Cultural. Dos vocals a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya. Un vocal a proposta del Departament d'Ensenyament. Un vocal a proposta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya. Un vocal a proposta de l'Associació Catalana de Municipis. Un vocal a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya. Un vocal a proposta de cada una de les diputacions provincials que assumeixin la prestació total o parcial de serveis regionals de suport a la lectura pública. Secretari: un funcionari del Departament de Cultura.

Article 2

Els vocals, llevat dels que ho són per raó del seu càrrec, i el secretari són nomenats pel conseller de Cultura. Els nomenaments es fan per un termini de 4 anys, passat el qual poden ser renovats.

Article 3

Els membres del Consell tenen dret a percebre indemnitzacions per la seva assistència a les reunions en les condicions generals dels membres de les comissions assessores del Departament de Cultura.

Disposició derogatòria Es deroga el Decret 178/1988, de 19 de juliol, pel...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA