DECRET 324/1985, de 28 de novembre, pel qual s'estableix la planificació del joc d'acord amb la Llei 15/1984, de 20 de març.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 241/1986 i 145/1994.

L'article 4 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del Joc estableix: "1. Correspon al Consell Executiu de planificar els jocs i les apostes. Aquesta planificació ha de tenir en compte la realitat i la incidència social del joc i de les apostes, les seves repercussions econòmiques i tributàries i la necessitat de reduir-ne, diversificar-ne i no fomentar-ne l'hàbit i d'impedir dins de la seva gestió activitats monopolistes. 2. La planificació ha d'establir els criteris pels quals s'ha de regir la concessió d'autoritzacions tant pel que fa a la situació territorial i al nombre com a les condicions objectives per a obtenir-les."

En compliment d'aquell manament, que permet una planificació adequada, i en moments diversos, es dicta aquest primer Decret, que per una banda planifica aquells jocs que tenen una incidència més gran en la societat, com són: els Casinos, Bingos, Màquines Recreatives, Rifes i Tómboles, i per l'altra fixa, com en el cas dels Hipòdroms, els terminis per a la seva implantació.

Les línies mestres que assenyalen el camí d'aquest primer Decret vénen determinades per dues coordenades:

 1. Jocs que es desenvolupen en locals tancats d'accés difícil.

 2. Jocs que es desenvolupen en locals accessibles i a l'abast de tothom. En el primer cas es troben els Bingos, Casinos, Salons Recreatius i Hipòdroms. S'ha previst per a aquest grup una limitació quantitativa de locals, bé en funció de l'actual demanda, bé en funció de la localització. En el segon cas hi ha les Màquines Recreatives instal·lades en locals d'hoteleria, les Rifes, Tómboles i combinacions aleatòries. Les solucions que dóna el Decret són diverses, però totes tenen un mateix objectiu: evitar l'excés d'ofertes de joc i aconseguir un control efectiu d'aquest. Hi ha un tercer grup de jocs, que es desenvolupen en recintes tancats, com són els cinòdroms i frontons, per als quals, a causa de la seva poca incidència social, a hores d'ara, es considera convenient un tractament diferent, i es deixa oberta la possibilitat de noves autoritzacions.

  Per tot això, a proposta del Conseller de Governació, i de conformitat amb el Consell Executiu,

  Decreto:

  Article 1.-

 3. Es limita a 130 el nombre

  d'autoritzacions de Sales de Bingo per a tot el territori de Catalunya.

 4. Quan es produeixi alguna baixa en alguna de les sales ja existents, podrà autoritzar-se l'obertura d'una de nova, sempre que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA