DECRET 177/1980, de 3 d'octubre, establint el calendari de festes fixes per a 1981.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 17/1982 i 183/1989.

Atès el que disposen l'article 11è. de l'Estatut d'Autonomia, l'article 37è. de l'Estatut del Treballador, de 10-3-80, i la Llei del Parlament de Catalunya, de 26-6-80, la Generalitat de Catalunya ha de procedir a fixar aquelles festes que per tradició li són pròpies.

Com sigui que de l'examen de la legislació al·ludida es desprèn l'existència d'un nombre màxim per any de 12 festes laborals de caràcter retribuït i no recuperable, ha calgut establir els criteris per fixar-les. A tal fi s'han sol·licitat informes de les entitats i organismes afectats d'una manera particular per aquesta disposició. Es dóna un caràcter de fix al calendari laboral i es segueix el criteri de senyalar aquestes 12 festes fixes, les quals seran substituïdes per altres de suplents, i amb el seu ordre pertinent, en la mesura en què alguna de les primeres s'escaigui en diumenge.

Atesa la legislació esmentada anteriorment i els criteris assenyalats, a proposta del Conseller de Treball i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.-

  1. Es consideren festes fixes les següents: l'1 de gener (Cap d'Any), Divendres Sant, 1 de maig (Festa de Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional), 12 d'octubre (Festa de la Hispanitat), 1 de novembre (Tots Sants), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA