DECRET 53/2002, de 5 de febrer, pel qual es modifica el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

53/2002, de 5 de febrer, pel qual es modifica el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

Mitjançant el Decret 252/2000, de 24 de juliol, es va regular l'artesania catalana per tal d'adequar aquesta activitat al nou context econòmic.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 986/VI adoptada per la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la sessió de 25 d'octubre de 2001, va instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret esmentat, per tal d'incloure entre les funcions de la Comissió d'Artesania de Catalunya la facultat de revocar la denominació d'artesà per manca de compliment dels requisits exigits per ostentar-la.

Per això, de conformitat amb el manament parlamentari, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 10.3 del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, el qual queda redactat de la forma següent:

10.3 Les funcions de la Comissió d'Artesania de Catalunya són les següents:

Proposar l'atorgament del diploma de mestre artesà.

Proposar les condicions que es requereixen per atorgar el distintiu PAQ.

Revocar l'atorgament del carnet d'artesà i del distintiu PAQ, a proposta de la persona titular de la secretaria i prèvia la instrucció de l'expedient corresponent, per l'incompliment dels requisits exigits per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA