DECRET 61/2003, de 20 de febrer, de creació de la Comissió Rectora del Pla d'acció per a la inclusió social a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 61/2003, de 20 de febrer, de creació de la Comissió Rectora del Pla d'acció per a la inclusió social a Catalunya.

El Pla integral de lluita contra la pobresa i l'exclusió social aprovat per Acord del Govern de 2 de maig de 1995, es va desenvolupar a Catalunya des de l'any 1995 fins l'any 2000, van participar-hi sis departaments de la Generalitat, amb la col-laboració dels ens locals i d'altres estaments socials i d'entitats. La nova realitat social, política, econòmica i cultural del nostre país ha posat en relleu la necessitat d'un plantejament nou i més ampli entorn de la pobresa i de l'exclusió social.

A la cimera de Niça l'any 2000, s'acordà treballar en la línia de la inclusió social, per a superar qualsevol tipus de desigualtat, diferència i discriminació.

També a l'any 2000, la Comissió de les Comunitats Europees va emetre una comunicació per la construcció d'una Europa que fomenti la integració social i es va presentar al Parlament Europeu i al Consell Europeu per tal d'establir un programa d'acció comunitària amb la finalitat de fomentar la cooperació entre els estats membres per lluitar contra l'exclusió social.

Arran d'aquest acord a nivell europeu, es va derivar el compromís dels estats membres per tal d'elaborar un pla estatal. Així, el juny de 2001, s'aprova el Pla nacional d'acció per a la inclusió social del regne d'Espanya (2001-2003), on es marquen unes directrius bàsiques atenent les recomanacions de la Unió Europea, i es convida les comunitats autònomes a confeccionar el seu propi pla territorial.

Vistes les recomanacions europees i l'avaluació del Pla integral de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, que va posar de manifest noves formes d'exclusió i noves realitats socials que fan que grups i col-lectius es troben en una situació de risc sense mesures adients per poder-se'n sortir, i, coincidint amb la definició de Nacions Unides que la inclusió social forma part de la globalitat, de tots els processos de la vida de les persones, no es pot obviar cap àmbit de cara a assolir els objectius previstos de millorar la qualitat de vida d'aquestes.

Aquest plantejament és la base per la confecció del Pla d'acció per a la inclusió social de Catalunya (2003-2006), a nivell interdepartamental, atenent les especificitats dels diferents grups i col-lectius de persones que conformen avui la societat catalana, així com per les seves característiques de gènere i edat, el seu lloc de residència i les diverses formes de dependències.

Així doncs, s'estima convenient intervenir en els àmbits d'acció transversal següents: interculturalitat, societat de la informació i noves tecnologies, sostenibilitat, dona i cultura de la pau, així com els eixos de coordinació, participació, desenvolupament comunitari i corresponsabilitat.

Atesos els articles 6 i 10 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol; 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, on es marquen els principis rectors i les àrees d'actuació d'aquests.

Atesa la necessitat de coordinar les diverses actuacions per a l'elaboració, la implantació i el seguiment del Pla d'acció per a la inclusió social de Catalunya i, en aplicació de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Comissió Rectora

1.1 Es crea la Comissió Rectora per l'elaboració i execució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA