DECRET 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària.

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria de serveis i assistència social, estableix els principis i marc d'actuació respecte als serveis socials a Catalunya. La Llei 4/1994, de 20 d'abril, creà el Sistema Català de Serveis Socials dins el marc d'una corresponsabilització pública interadministrativa i d'una gestió i iniciativa mixta público-privada, com també la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública (XBSSRP) que integra tots els serveis socials amb finançament públic de les diferents administracions públiques a Catalunya.

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, constitueix el reglament general del Sistema Català de Serveis Socials, el qual regula els nivells d'atenció social del Sistema, el concepte d'entitat de servei social, els drets i obligacions dels usuaris, la tipologia de serveis i establiments socials i les prestacions econòmiques, les obligacions de les entitats de serveis socials i el règim general de preus. També regula la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, el règim de col-laboració amb la iniciativa privada i la planificació pública en matèria de serveis socials.

És necessari, per tant, continuar amb el desplegament i la regulació dels diferents nivells d'atenció, tant pel que fa als serveis socials d'atenció primària com als serveis socials especialitzats, per àmbits sectorials, però atenent a una doble consideració:

La necessitat de completar la regulació del Sistema Català de Serveis Socials, com a autèntic model català de serveis socials.

Tenir en especial consideració els importants canvis produïts en la societat catalana en els últims anys. L'increment de necessitats, de demandes i requeriments dels ciutadans, sobretot les referides a la millora de la qualitat de vida, el reconeixement de la importància estratègica que té la formació dels professionals, la creixent professionalització de la gestió de les entitats de serveis socials i la necessitat d'una relació de cooperació més estreta entre les administracions públiques i la iniciativa privada. També la incorporació de les noves tecnologies i les noves formes de gestió del coneixement, la necessitat de cooperar transversalment amb els altres sistemes d'atenció als ciutadans per facilitar una atenció més integral dels serveis a la persona i el paper creixent de les relacions derivades del marc de la Unió Europea respecte a la convergència de les polítiques en matèria d'atenció social. Aquestes i altres circumstàncies han fet que la societat demani dels serveis socials un paper cada vegada més rellevant i protagonista com a agent del sistema de protecció social.

És necessari, per tant, regular l'atenció social primària, mitjançant una norma que compleixi els objectius següents:

Definir el model d'atenció primària i establir l'escenari de mínims, per tal que, en funció de les seves competències, les corporacions locals responsables realitzin la programació dels serveis en els seus territoris atenent a les característiques i necessitats dels seus ciutadans.

Ser el referent per a l'actuació de la iniciativa privada en l'àmbit de l'atenció social primària.

Garantir, quant a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, un nivell d'equitat, qualitat i equilibri territorial.

Ser una norma prou àmplia per permetre donar resposta a les noves realitats socials descrites anteriorment i els sistemes de treball per atendre'ls, així com adaptar a la lògica evolució del marc normatiu bàsic en matèria dels serveis socials.

Constituir una eina útil per a tots els agents que hi intervenen: les entitats, les diferents administracions, els professionals, i per al veritable subjecte del Sistema, les persones.

Aquesta disposició es dicta sens perjudici del respecte, en tot cas, per l'autonomia de les corporacions locals pel que fa a la programació i l'organització territorial dels serveis, pels nivells màxims de cobertura a assolir i per l'adaptació de les seves actuacions a les singularitats socials i geogràfiques de cada territori, i del respecte per la legítima iniciativa de la societat civil quant a l'oferta i provisió de serveis socials.

En conseqüència, amb l'informe del Consell General de Serveis Socials, vist l'informe favorable de la Comissió de Govern Local, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta de la consellera de Benestar i Família, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte del present Decret és la regulació de l'atenció social primària, dins el marc establert pel Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de lleis en matèria d'assistència i serveis socials, i la seva normativa de desplegament, tot i establint les condicions mínimes exigibles a tots els serveis socials d'atenció primària del Sistema Català de Serveis Socials, per tal de garantir la qualitat dels serveis, l'equitat quant a l'accés i l'equilibri territorial.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 Tots els serveis socials d'atenció primària inclosos en el Sistema Català de Serveis Socials han d'ajustar les seves característiques i activitat al que disposen el Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i aquest Reglament, com també a les condicions funcionals, materials i de personal assistencial, que amb caràcter mínim, fixa l'annex 1 d'aquesta disposició per als diferents tipus de serveis.

2.2 Altrament, el contingut d'aquest Reglament, referent a les condicions generals d'accés i valoració de l'estat de necessitat de les persones usuàries, que es concreta en l'annex 2, únicament és exigible als serveis socials d'atenció primària de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

2.3 L'aplicació del que estableixen els apartats 1 i 2 resulta exigible, sens perjudici del respecte pel principi d'autonomia local, pel que fa a la programació i organització territorial dels serveis, pels nivells màxims de cobertura a assolir i per l'adaptació de les seves actuacions a les singularitats socials i geogràfiques de cada territori.

Article 3

Principis bàsics d'actuació dels serveis socials d'atenció social primària

3.1 El Sistema Català de Serveis Socials, com a conjunt coordinat i organitzat de serveis, prestacions i activitats, que ha de donar resposta a les demandes i necessitats socials de les persones, s'estructura funcionalment en els nivells d'atenció social primària i d'atenció social especialitzada.

3.2 L'atenció social primària, com a primer nivell d'atenció social al ciutadà, es caracteritza per:

 1. Constituir el punt d'accés més immediat al Sistema Català de Serveis Socials, i el més proper a les persones i als seus àmbits familiar i social.

 2. Tenir com a àmbit territorial de la seva actuació l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS), de la que n'és competent l'administració local corresponent, d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre. Aquesta ABSS pot estar zonificada en unitats bàsiques d'atenció social primària.

 3. Tenir la missió d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d'exclusió. Les àrees d'actuació són les descrites en l'article 10.2 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre.

 4. Ser integral i estar orientada a les necessitats de les persones i basar-se en els principis de normalització, de globalitat, d'integració, d'igualtat i de participació.

 5. Fer accessibles a les persones els serveis, prestacions i activitats de l'atenció social primària, garantir la transparència i la qualitat, ser eficients i promoure la dignitat i el respecte als drets humans.

  3.4 A través de l'atenció social primària es duen a terme les funcions següents:

 6. La informació, orientació i assessorament, treball social comunitari, detecció i prevenció.

 7. La realització de valoracions, intervencions i tractaments de suport i de seguiment a persones, famílies i grups.

 8. La realització de propostes d'atenció a les persones, als serveis de l'atenció social especialitzada.

 9. La gestió dels serveis que configuren el primer nivell d'atenció social.

 10. La coordinació, cooperació i establiment de programes i actuacions conjuntes amb altres xarxes d'atenció com és la sanitària, la d'ensenyament o altres nivells assistencials, com són els serveis socials especialitzats, atesa la necessària acció transversal que comporta una atenció integral i personalitzada a les persones.

Article 4

Els serveis socials d'atenció primària del Sistema Català de Serveis Socials i de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública

4.1 Les diferents modalitats de serveis socials d'atenció primària del Sistema Català de Serveis Socials, especificades en l'annex 1 d'aquesta disposició, comprenen tots els serveis socials d'atenció primària que es presten en règim públic o privat, inclosos els que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública. Resten inclosos, per tant, els públics o finançats amb fons públics i els d'iniciativa privada, siguin d'iniciativa social o mercantil.

4.2 Els serveis socials d'atenció primària de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública (XBSSRP) són integrats pels recursos propis de les diferents administracions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA