DECRET 43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

43/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Interior.

Mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, s'ha modificat la denominació d'altres, i s'ha modificat el nombre total dels existents.

Aquests canvis comporten la necessitat d'estructurar el Departament d'Interior d'acord amb el seu àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta del titular del Departament d'Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d'Interior, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria de Seguretat.

  1.2 Resten adscrits al Departament d'Interior:

 3. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

 4. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, mitjançant la Secretaria General.

 5. El Servei Català de Trànsit, mitjançant la Secretaria de Seguretat.

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a.

2.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència del/de la conseller/a, les següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

  2.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a en depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria del Conseller.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 8. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament d'Interior.

 10. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

  2.5 L'Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a té les funcions següents:

 12. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al titular del Departament.

 13. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 15. Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 16. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 17. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 18. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 19. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 20. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 22. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 23. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 24. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui

Article 3

Secretari/ària general

La persona titular de la secretaria general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament.

Article 4

Estructura i funcions de la Secretaria General

4.1 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció de Serveis.

 2. L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

 3. El Gabinet Tècnic.

 4. Els serveis territorials.

4.2 A la Direcció de Serveis li correspon administrar, dirigir el règim interior i gestionar els serveis generals del departament, així com exercir les altres funcions que li delegui la persona titular de la secretaria general del Departament.

La Direcció de Serveis manté l'estructura orgànica de la Direcció de Serveis de l'anterior Departament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA