DECRET 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'actual regulació reglamentària del règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat, es dictà per al desplegament dels aspectes més essencials de la regulació general prevista a la Llei 17/1985, de 23 de juliol, el text de la qual, modificat l'any 1994 amb la principal finalitat d'incorporar les novetats introduïdes a la normativa bàsica, va ser objecte de refosa, mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, marc legal actualment vigent en aquesta matèria.

El temps transcorregut des de l'aprovació d'aquesta normativa de desplegament, així com la vigència d'un altre text legislatiu de referència, ha fet necessari procedir a l'elaboració d'un nou text reglamentari a fi i efecte d'adequar la prestació de serveis del personal eventual a les noves necessitats organitzatives i, alhora, afegir determinats aspectes del seu règim jurídic que fins al moment no trobaven expressa resposta normativa.

Entre les novetats d'aquest Decret resulten particularment significatives les adreçades al personal eventual que té la condició de personal funcionari i és nomenat personal eventual. En aquest sentit és objecte d'expressa regulació, per una banda, l'exercici de l'opció per romandre en servei actiu a l'empara de la previsió legal establerta a l'article 88.1.f) del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i, per altra banda, es concreten els efectes que ha de comportar la nova condició vers aquest vincle estatutari, des del corresponent nomenament fins que es produeixi el cessament com a personal eventual, destacant els efectes que produeixen respecte del grau personal.

Des del punt de vista organitzatiu convé ressaltar, de conformitat amb el que resulta de la conjugació dels articles 29 i 31 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, la nova regulació reglamentària de la relació de llocs de treball de personal eventual, la competència del Govern de la Generalitat per a l'establiment del nombre de llocs que han de figurar amb aquests caràcter, i la regulació dels criteris de valoració dels llocs de treball amb la corresponent assimilació, si s'escau, respecte del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

Els principis d'objectivitat i transparència són objecte d'especial protecció sobretot en el que fa referència a la publicitat dels nomenaments i cessaments. En la línia dels principis inspiradors, garantir el principi de seguretat jurídica és també un dels objectius pretesos, atès que amb la nova regulació es proposa facilitar la tasca dels operadors jurídics en la recerca de solucions normatives a bona part d'aquells aspectes que en la pràctica han plantejat dubtes interpretatius, com és el cas de les vacances que no s'han pogut gaudir abans del cessament o bé el dret a la percepció de triennis per part del personal laboral de la Generalitat que hagi estat nomenat personal eventual.

Previ compliment del que s'estableix a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, amb informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1. Objecte, règim jurídic, nomenament i cessament del personal eventual

Article 1 Objecte i naturalesa

1.1 Aquest Decret té per objecte desplegar la regulació del règim jurídic del personal eventual que presta serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.2 És personal eventual qui, en virtut de lliure nomenament, ocupa un lloc de treball en règim no permanent, considerat de confiança o assessorament no reservat a personal funcionari en la corresponent relació de llocs de treball.

Article 2 Règim jurídic

2.1 El personal eventual es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA