DECRET 17/1982, de 28 de gener, modificant el calendari de festes per a 1982.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 190/1988 i 183/1989.

Atès el que disposen l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 37 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors;

Atesos els acords amb la Conferència Episcopal en compliment de l'article 3 de l'Acord de l'Estat espanyol amb la Santa Seu, de 3 de gener de 1979;

Atès que, escoltat el Consell de Treball, es considera convenient la modificació del Decret 177/1980, de 3 d'octubre, establint el calendari de festes fixes,

Decreto:

Article únic.

- L'article primer del Decret 177/1980, de 3

d'octubre, queda redactat en els següents termes:

  1. Es consideren festes fixes les següents: l'1 de gener (Cap d'Any), Divendres Sant, 27 de març, (Dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional), 12 d'octubre (Festa de la Hispanitat), 1 de novembre (Tots Sants),...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA