DECRET 25/2013, de 8 de gener, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 310/2011, de 12 d’abril, de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement determina l’estructura del Departament i les funcions de les unitats.

De conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del titular del Departament d’Economia i Coneixement i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament d’Economia i Coneixement, sota la direcció del conseller o consellera, s’estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d’Hisenda.

 3. La Secretaria d’Universitats i Recerca.

 4. La Intervenció General.

  1.2 S’adscriuen i es relacionen amb el Departament d’Economia i Coneixement les entitats següents:

  1.2.1 Mitjançant la Secretaria General:

 5. L’Institut Català de Finances.

 6. L’Institut d’Estadística de Catalunya.

  1.2.2 Mitjançant la Secretaria d’Hisenda:

 7. L’Agència Tributària de Catalunya.

 8. L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya.

 9. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.

  1.2.3 Mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca:

 10. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 11. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

  1.3 Es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Coneixement l’Autoritat Catalana de la Competència.

Article 2

Gabinet del/de la Conseller/a

El Gabinet del/de la Conseller/a és la unitat d’assistència i suport al titular del Departament. El Gabinet té les funcions i en depenen les unitats previstes a l’article 2 del Decret 310/2011, de 12 d’abril.

Article 3

Secretaria General

La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament. En especial li corresponen la planificació, coordinació i seguiment de les actuacions relatives a les despeses de personal, al patrimoni de la Generalitat, a la tresoreria, a la política financera i d’assegurances, als pressupostos de la Generalitat i als de les entitats del sector públic, i a les inversions.

Article 4

Estructura de la Secretaria General

4.1 Per a l’exercici de les seves funcions, la Secretaria General s’estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

 2. La Direcció de Serveis.

 3. L’Assessoria Jurídica.

 4. La Direcció General de Pressupostos.

 5. La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

 6. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA