DECRET 173/2010, de 23 de novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

173/2010, de 23 de novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions.

El Decret 223/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula la Inspecció dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya, estableix l'organització administrativa de l'activitat inspectora en matèria de radiodifusió, televisió i altres serveis de telecomunicació competència de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió, la qual tenia atribuïdes les funcions de control, inspecció i sanció de les instal·lacions receptores i distribuïdores dels senyals de radiodifusió sonora i de televisió, d'acord amb el Decret 247/1994, de 29 de setembre. Aquesta inspecció es denominava Inspecció dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb els articles 112 i 140.7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya correspon a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la normativa de l'Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions electròniques, que inclou en tot cas la inspecció de les infraestructures comunes de telecomunicacions i l'exercici de la potestat sancionadora corresponent.

D'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques de Catalunya vetllen per la legalitat vigent mitjançant les potestats d'inspecció i control del compliment dels requisits aplicables d'acord amb la normativa sectorial. A aquest efecte, poden comprovar, verificar, investigar i inspeccionar fets, elements, activitats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin. Així mateix, es preveu que el contingut i l'abast de les funcions públiques d'inspecció i control són concretats per la normativa sectorial, atenent les especificitats dels diferents àmbits materials d'intervenció.

L'article 30 del Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques, en execució del que disposen els articles 112 i 140.7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, preveu que correspon a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, entre d'altres funcions, l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació, gestió, ordenació, regulació, inspecció i règim sancionador dins de l'àmbit de la societat de la informació, les telecomunicacions, les comunicacions electròniques i l'espectre radioelèctric, quedant-ne excloses les competències sobre els serveis de comunicació audiovisual.

L'article 38 del Decret esmentat disposa que correspon al Servei de Telecomunicacions exercir les facultats d'inspecció, control i sanció en matèria de telecomunicacions, quan sigui competència de la Generalitat de Catalunya, excloses les de radiodifusió; així com regular, controlar i gestionar el registre d'instal·ladors de telecomunicacions, les instal·lacions de telecomunicacions en l'àmbit de l'edificació i el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions.

Els canvis produïts tant a nivell normatiu, com de distribució de competències entre els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, succeïts des de l'aprovació del Decret 223/1999, de 27 de juliol, així com l'evolució a nivell tecnològic produïda des d'aleshores en l'àmbit de les telecomunicacions i de la societat de la informació comporten la necessitat d'adaptar el funcionament i l'organització de la Inspecció dels Serveis de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya a l'estructura organitzativa actual.

En conseqüència, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 L'objecte d'aquest Decret és regular el funcionament i l'organització de la Inspecció de Telecomunicacions.

1.2 A l'efecte d'aquest Decret s'entén per activitat inspectora, l'exercici de les facultats de control, verificació i supervisió en matèria de telecomunicacions que són competència de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de comprovar que es compleixen els requisits que estableix la normativa aplicable.

Article 2

Funcions de la Inspecció de Telecomunicacions

Corresponen a la Inspecció de Telecomunicacions les funcions següents:

  1. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en relació amb les xarxes, les infraestructures, les instal·lacions, les activitats o els serveis de telecomunicacions que són competència de la Generalitat de Catalunya.

  2. Emetre els informes corresponents amb el resultat de les actuacions que s'hagin dut a terme.

  3. Estendre les actes d'inspecció que es formulin en matèria de telecomunicacions.

  4. Adoptar les mesures cautelars previstes a la normativa vigent.

  5. Aquelles que es determinin en altres disposicions o que se li encomanin per les autoritats competents.

Article 3

Facultats del personal funcionari adscrit a la Inspecció de Telecomunicacions

En l'exercici de l'activitat inspectora, el personal funcionari adscrit a la Inspecció de Telecomunicacions té les facultats següents:

  1. Accedir i romandre en les finques, els locals, els establiments, les instal·lacions o altres llocs on s'hagin de dur a terme les activitats relacionades amb l'objecte de la inspecció. En supòsits d'entrada domiciliària és necessari el consentiment previ de la persona titular o l'autorització mitjançant resolució judicial.

  2. Requerir la compareixença de les persones titulars de les finques, dels locals, dels establiments, de les instal·lacions o de les activitats subjectes a inspecció o dels seus/les seves representants.

  3. Requerir informació i examinar equips, llibres, registres, procediments i documents d'interès per al propòsit de la inspecció, així com obtenir còpies o extractes.

  4. Practicar qualsevol comprovació o realitzar els exàmens, les mesures o les proves que es considerin necessàries per al desenvolupament de l'activitat inspectora.

  5. Sol·licitar la col·laboració i cooperació de les forces i dels cossos de seguretat i del personal inspector de la resta d'òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, especialment, de la inspecció de consum, així com de qualsevol altra administració pública, els quals han de prestar-la en els termes que assenyala la normativa aplicable en aquesta matèria.

Article 4

Obligacions del personal funcionari adscrit a la Inspecció de Telecomunicacions

En l'exercici de l'activitat inspectora, el personal...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA