DECRET 186/2001, de 26 de juny, de creació del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

186/2001, de 26 de juny, de creació del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

En el III Congrés Nacional de la Gent Gran es va prendre, entre d'altres, l'acord d'impulsar i de potenciar la participació de la gent gran en la promoció del civisme, l'associacionisme, la cooperació, la solidaritat, la convivència, la tolerància i el voluntariat. Així mateix, es va detectar la necessitat d'ampliar i millorar la participació i la representació territorial de la gent gran amb la finalitat que el treball que es realitzi arribi millor i a més persones de tot aquest col·lectiu.

La participació activa de les persones grans pot transformar les iniciatives individuals en accions col·lectives i contribuir a la promoció del civisme i a la transmissió dels valors que comparteixen les persones grans de Catalunya i les caracteritzen. Malgrat que aquesta participació activa s'ha anat configurant a nivell territorial en els ens locals, s'estima necessària la creació d'un òrgan col·legiat d'àmplia representació territorial i amb una potenciació de competències en els temes de civisme, de l'associacionisme i dels valors de la persona que faciliten la convivència ciutadana, per tal de millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans.

Per tot el que s'exposa, és oportuna la creació d'un consell on les persones grans de Catalunya, que tenen un protagonisme creixent en la nostra societat, puguin tenir una participació més activa, aportant la seva experiència, el coneixement dels problemes i afers que els afecten i les seves aspiracions de deixar per a les generacions futures una societat més justa i solidària.

En aquest Consell de la Gent Gran de Catalunya es facilita la comunicació, la informació i l'intercanvi d'opinions en els assumptes que els afecten, així com l'elaboració de propostes, la promoció d'estudis i iniciatives de projectes.

Per tot el que s'esmenta, s'ha estimat oportuna la creació d'aquest Consell de la Gent Gran de Catalunya mitjançant una norma jurídica específica que doti aquest òrgan col·legiat d'una autonomia que faci el seu funcionament més àgil i eficaç aprofitant les organitzacions dels ens locals com a base d'aquesta participació.

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Benestar Social, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb la composició, les funcions i el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA