DECRET 165/1981, de 19 de juny, de creació de l'Institut Català de Bibliografia.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

En compliment del que estableix l'article 7, apartat segon, de la Llei de Biblioteques, que fou aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 d'abril d'enguany;

Atès el que disposen els articles 11 c) i 23 a) del Decret de 18 de març de 1978;

A proposta del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic.

- Mentre que per Llei del Parlament de

Catalunya no es creï un Organisme Autònom adient, amb personalitat jurídica pròpia, es crea l'Institut Català de Bibliografia com a Servei adscrit a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que s'encarregarà d'elaborar i de difondre la informació bibliogràfica.

Disposicions finals Primera.

- Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA