DECRET 133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell del Voluntariat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell del Voluntariat.

La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, en la seva disposició addicional tercera, ha suprimit l'Institut Català del Voluntariat, i l'apartat segon de la disposició derogatòria ha derogat la Llei 25/1991, de 13 de desembre, que el va crear.

La supressió de l'institut esmentat ha estat conseqüència de l'adequació de l'Administració a les noves i canviants necessitats socials en les actuacions que cal dur a terme en l'àmbit del voluntariat i que han de comportar, d'una banda, l'establiment de sistemes organitzatius que simplifiquin i facin més eficaç la gestió administrativa i, d'una altra, disposar de formes d'organització que possibilitin una participació més representativa i qualificada.

És en aquest segon aspecte que la Llei de mesures fiscals i administratives, indicada més amunt, faculta el Govern per articular reglamentàriament un òrgan de participació en l'acció de govern de les entitats de voluntariat que actuïn a Catalunya, el qual vindrà a substituir els consells rector i assessor de l'Institut Català del Voluntariat suprimit.

El punt de partida de la composició d'aquest nou Consell serà la convocatòria d'unes eleccions per escollir, en base a criteris territorials i d'especialització en l'activitat voluntària, els representants del sector que han de formar part del Plenari d'aquest òrgan col·legiat, per un període de quatre anys. En aquest Consell, presidit per la persona titular del Departament de Benestar i Família, hi estaran representats, també, l'Administració de la Generalitat, així com els sindicats més representatius a Catalunya, les organitzacions empresarials, les entitats municipalistes i determinats experts en aquesta matèria.

La composició del Consell s'articula mitjançant un òrgan directiu i una comissió executiva, que és la que ha de dur a terme els seus acords.

L'article 71 del Decret 68/2004, de 20 de gener, va crear, dins el Departament de Benestar i Família, la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques. Pel Decret 354/2004, de 27 de juliol, s'assumeixen els objectius i funcions relatives al voluntariat, que la disposició addicional tercera de la Llei 7/2004, va atribuir al Departament i es modifica l'estructura de la Direcció General i es crea la Subdirecció General d'Associacionisme i Voluntariat.

Per tot l'exposat, i atès el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Benestar i Família i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació del Consell

Es crea el Consell del Voluntariat, que es constitueix com a òrgan d'assessorament, consulta i participació de les entitats, col·lectius i persones que actuen en l'àmbit del voluntariat, el qual s'adscriu al Departament de Benestar i Família, mitjançant la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques.

Article 2

Organització del Consell

2.1 El Consell s'organitza de la forma següent:

  1. El Plenari.

  2. La Comissió Executiva.

    ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA