DECRET 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Sanitat i Seguretat Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el Decret de 17 de maig de 1978 es va crear la medalla de la Generalitat de Catalunya per distingir els mèrits assolits en l'increment i difusió del patrimoni artístic i cultural de Catalunya. El prestigi aconseguit al llarg dels anys per aquesta distinció fa aconsellable redefinir el seu abast i contingut per tal d'adequar-la al nou marc institucional. Així mateix, s'ha manifestat la conveniència de configurar una distinció específica que permeti expressar el reconeixement del Govern de la Generalitat envers aquelles persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.

Per tot això, a proposta del conseller de Relacions Institucionals i Participació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya

S'estableix una nova regulació de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya per distingir les persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.

Article 2

Característiques

La Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya té la forma i les característiques que es determinen en l'annex d'aquest Decret.

Article 3

Tractament de les persones distingides

L'atorgament de la Medalla d'Or de la Generalitat té caràcter honorífic. Les persones distingides amb la Medalla d'Or tenen dret al tractament d'Excel·lentíssim/a Senyor/a i a la precedència protocol·lària que es determini en els actes oficials. El dret esmentat el conservaran amb caràcter vitalici, sens perjudici del que estableix l'article 9.

Article 4

Atorgament

La distinció amb la Medalla d'Or de la Generalitat no podrà ser atorgada a més de dues persones l'any, llevat dels supòsits previstos a l'article següent.

Article 5

Atorgament a títol d'excepció

La distinció podrà ser atorgada excepcionalment a títol pòstum.

Igualment, podrà ser atorgada, a proposta del President de la Generalitat, sense necessitat d'instruir l'expedient previst en l'article 6, per motius de cortesia o de reciprocitat.

Article 6

Procediment de concessió

La iniciació de l'expedient de concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat correspon:

Al president de la Generalitat.

A...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA