DECRET 127/1991, de 17 de juny, d'aprovació del Reglament de la Comissió Jurídica Assessora.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que per la Llei 21/1990, de 28 de desembre, es va reformar la Llei 3/1985, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora;

Atès que pel Decret legislatiu 1/1991, de 25 de març, es va aprovar la refosa de les lleis 3/1985, de 15 de març, i 21/1990, de 28 de desembre;

Atès que la disposició final del text refós encarrega el Govern que hi adapti el Reglament actual de la Comissió Jurídica Assessora;

D'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de la Comissió Jurídica Assessora que es transcriu annex al present Decret.

Disposició derogatòria Queden derogats els decrets 134/1985, de 13 de maig, 185/1986, de 9 de maig, i 295/1988, d'11 d'octubre, i l'Ordre de 16 de desembre de 1988.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de juny de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

REGLAMENT de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

Capítol 1 Naturalesa de la Comissió

Article 1

Autonomia orgànica Per raó de l'autonomia orgànica, la Comissió pren les decisions que corresponen a la seva competència amb total independència dels òrgans a què assessora.

Article 2

Autonomia funcional Per raó de l'autonomia funcional, la Comissió administra els crèdits que li concedeix el pressupost de la Generalitat en la secció específica que li és atribuïda i exerceix les funcions de comandament del seu personal i les altres que li corresponen en el marc de la normativa de la funció pública de la Generalitat.

Capítol 2 Dels membres de la Comissió

Article 3

Nomenament i renovació 3.1 El president i els altres membres de la Comissió Jurídica Assessora són nomenats i cessats pel Govern de la Generalitat en els termes del text refós de les lleis reguladores de la Comissió, aprovat pel Decret legislatiu 1/1991, de 25 de març. 3.2 La duració dels càrrecs és de dos anys. Els membres continuen exercint-los, en funcions, mentre no prenguin possessió llurs substituts. 3.3 També cessen, abans del termini, per les causes següents:

  1. Per mort o incapacitat declarada judicialment.

  2. Per renúncia.

  3. Per inhabilitació en l'exercici dels drets polítics.

  4. Per incompliment de les obligacions del càrrec. 3.4 L'expedient, quan sigui procedent, es tramita en la forma establerta en les normes del procediment administratiu general.

Article 4

Promesa La fórmula de la promesa davant el president de la Generalitat és la següent: "Prometeu ser fidel a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia, a les lleis i a les institucions de Catalunya, exercir d'acord amb la vostra consciència el càrrec de membre de la Comissió Jurídica Assessora, i guardar secret de les activitats de la Comissió".

Article 5

Obligació de guardar secret El secret a què estan obligats els membres de la Comissió abasta les matèries i els assumptes tractats i els acords adoptats mentre no s'hagi fet públic el dictamen corresponent o s'hagi resolt definitivament el cas. Mai no podran manifestar els termes de les deliberacions ni dels vots.

Article 6

Obligació d'abstenir-se Els membres de la Comissió han d'abstenir-se com a ponents i en les deliberacions i la votació d'un dictamen quan ells o les persones de la seva família fins al segon grau de consanguinitat o afinitat hagin intervingut en l'assumpte anteriorment.

Article 7

Honors i distincions 7.1 La Comissió i els seus membres gaudeixen dels honors, les precedències i el tractament corresponents a llur categoria dintre dels òrgans de la Comunitat autònoma. 7.2 En els actes públics i solemnes en què intervinguin com a tals, els membres de la Comissió usaran la toga i la medalla o placa amb l'emblema de la Comissió que tinguin assignada.

Article 8

Identificació Els membres de la Comissió disposaran d'una targeta signada pel president de la Generalitat que els servirà per identificar-se sempre que els calgui.

Capítol 3 Tramitació dels dictàmens

Article 9

Petició 9.1 La Comissió Jurídica Assessora dictamina sobre les matèries de la seva competència quan li ho demana el president de la Generalitat, el Govern o el conseller competent mitjançant escrit dirigit al president de la Comissió. 9.2 Les peticions de dictamen preceptiu que hagin de fer les autoritats locals les cursen per mitjà del conseller del Govern de la Generalitat que tingui atribuïda la competència en matèria d'administració local.

Article 10

Contingut de la petició 10.1 La petició ha d'anar acompanyada de l'avantprojecte de la llei, del projecte de la disposició general consultada o de l'expedient administratiu amb els antecedents, les justificacions i els informes previs que exigeix la normativa que el reguli. Els documents acompanyats han d'anar numerats i precedits d'un índex. 10.2 Si la petició demana que la Comissió redacti l'avantprojecte o un projecte de disposició, l'òrgan consultant explicitarà els principis i criteris a seguir.

Article 11

Recepció 11.1 Un cop rebuda una petició de dictamen, el secretari de la Comissió la registra, n'acusa la recepció i la comunica al president de la Comissió. 11.2 Per a cada petició s'obre un expedient en el qual s'arxiven per ordre d'arribada tots els documents que hi facin referència i les minutes dels que s'expedeixin. La documentació original, rebuda inicialment o incorporada després, no pot ser retirada de l'expedient. El secretari n'expedeix les còpies simples o certificades que pertoquin.

Article 12

Admissió 12.1 En primer lloc, la Comissió examina la seva competència per emetre el dictamen i la concurrència dels altres requisits d'admissibilitat. 12.2 L'acord de devolució per incompetència de la Comissió o per manca dels requisits d'admissibilitat ha de ser motivat. 12.3 Si les qüestions anteriors són resoltes favorablement, es nomena el ponent o ponents a qui s'encarrega l'elaboració de la proposta de dictamen amb expressió del termini per emetre-la. Als designats se'ls lliura una còpia de l'escrit de petició i de la documentació annexa.

Article 13

Reclamació de documents 13.1 Si els documents adjunts a la petició no fossin aquells que són preceptius o no fossin suficients per dictaminar, es requerirà el consultant perquè els completi. 13.2 Mentre no es completa la documentació sol·licitada, no corren els terminis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA