DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.

Data d'entrada en vigor:23 de abril de 2020
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesures en diferents àmbits, amb l'objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia està produint.

Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l'Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març; des del primer, el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, fins al darrer que s'ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Després d'aquestes mesures urgents adoptades pel Govern, es dicta aquest Decret llei que, d'una banda, conté mesures estructurals i organitzatives que volen ser una continuació de les que es van prendre amb el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril i, d'una altra, incorpora mesures noves en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.

El Decret llei s'estructura en dos capítols, cinc articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.

El capítol I, referit a mesures de caràcter estructural i organitzatives, inclou un conjunt de regulacions que complementen el que disposava el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En concret, es determinen les competències que assumeix el Departament de Salut i, per tant, i per connexió, les que es mantenen en el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Així mateix, es regula el règim en matèria de contractació, personal, inspecció i informació en relació amb les competències que assumeix el Departament de Salut i es concreten encara més les actuacions futures de caràcter pressupostari.

El capítol II, de mesures en àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, consta d'un article 3, que conté una mesura relativa a l'ampliació del termini que tenen els propietaris per dipositar les fiances dels contractes d'arrendaments urbans; un article 4, que regula l'adjudicació directa dels immobles propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i té per objecte aplicar temporalment, fins al 31 de desembre de 2020, l'article 168 del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'efecte d'adjudicar directament els immobles propietat de l'Incasòl, així com suspendre temporalment, i pel mateix termini, l'aplicació de l'article 169 del text refós esmentat i del Decret 351/1995, d'alienació de locals comercials i places d'aparcament propietat de l'Incasòl i, finalment, l'article 5, juntament amb la disposició addicional cinquena incorporen mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector de la producció i gestió de residus, en regular el dret de les persones que no estiguin obligades a tenir aquesta fiança en l'àmbit de la gestió de residus a sol·licitar el seu retorn a l'Agència de Residus de Catalunya, mesura que coadjuvarà a fer front als greuges econòmics que puguin haver patit a causa de la pandèmia.

Quant a les disposicions addicionals, la primera, la segona i la tercera complementen les mesures organitzatives establertes en el capítol I. D'altra banda, la disposició addicional tercera estableix, de manera singular, l'autorització per fer una contractació d'emergència en atenció al perill que per a les persones i béns pot suposar no realitzar les obres que ara s'autoritza contractar. Finalment, la disposició addicional quarta preveu una habilitació perquè, en relació amb determinats contractes de lloguer de béns adquirits per la Generalitat de Catalunya per successió intestada i respecte dels quals és arrendadora, aquesta, tenint en compte els efectes de la pandèmia respecte de les activitats desenvolupades en aquests contractes, pugui adoptar determinades mesures sobre el pagament de les rendes, per evitar afegir més afectació als llogaters.

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d'urgència a un moment posterior.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Mesures de caràcter estructural i organitzatives

Article 1

 1. En aquest article s'especifica l'àmbit d'aplicació i adscripció del capítol IV del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Per tal de fer front a la situació conjuntural generada per la pandèmia de la COVID-19 en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial, el Departament de Salut assumeix, per pal·liar-ne els efectes, les competències en matèria d'intervenció i informació de centres de serveis socials de caràcter residencial que corresponen a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat.

Les competències assumides pel Departament de Salut en matèria de centres de serveis socials de caràcter residencial se circumscriuen exclusivament a les tipologies següents de serveis de la Cartera de Serveis Socials:

 1. Gent gran

  a.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent.

  a.2 Serveis de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent.

 2. Discapacitat intel·lectual

  b.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.

  b.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 3. Discapacitat física

  c.1 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.

  c.2 Serveis de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física.

Article 2

S'afegeix un article 5. bis al Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, amb el contingut següent:

“Article 5. bis

Mentre l'atribució de competències previstes a l'article anterior estigui vigent, s'adopten les mesures organitzatives següents:

 1. Les unitats orgàniques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el seu personal adscrit que exerceixin funcions tranversals, i només pel que fa a les competències assumides pel Departament de Salut, continuaran desenvolupant aquestes funcions sota les directrius i criteris d'actuació del Departament de Salut. S'informarà amb caràcter previ a la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de les directrius i criteris.

 2. El Servei d'Inspecció i Registre, adscrit a la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com les unitats territorials en què es desplega la funció inspectora sota la coordinació funcional del Servei d'Inspecció i Registre esmentat, actuarà i donarà suport al Departament de Salut, a requeriment de la inspecció sanitària, en els termes que acordin els dos departaments, en relació amb les funcions que estableix l'article 6 de la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials.

 3. Amb la finalitat d'assegurar l'execució correcta dels procediments de contractació, els òrgans competents del Departament de Salut exerciran les competències en matèria de contractació administrativa i de tots els actes de contingut econòmic que en derivin, en relació amb les competències assumides, a través dels òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que correspongui, en funció de la quantia i, d'acord amb les delegacions vigents en l'àmbit d'aquest Departament, sense perjudici dels expedients que pugui tramitar directament el Departament de Salut en exercici de les seves funcions d'intervenció.

 4. En relació amb els expedients que comportin l'assumpció de compromisos econòmics per part de l'Administració de la Generalitat en relació amb les competències transferides al Departament de Salut, els òrgans competents del Departament de Salut exerciran la competència per autoritzar i disposar tot tipus d'anotacions comptables relacionades amb les despeses, el reconeixement de drets i obligacions, les modificacions pressupostàries i altres facultats en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable, a través dels òrgans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que correspongui, en funció de la quantia, i d'acord amb les delegacions vigents en l'àmbit d'aquest Departament, sense perjudici dels compromisos que pugui assumir directament el Departament de Salut, com a conseqüència de l'exercici de les competències assumides d'intervenció.

 5. Es comprometran amb càrrec als crèdits pressupostaris propis les despeses corresponents als expedients següents:

  - Els expedients de contractació administrativa i altres que impliquin l'assumpció de compromisos de caràcter econòmic que, des de l'entrada en vigor del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, iniciïn el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, en execució de les competències assumides en matèria de centres socials de caràcter residencial.

  - Les contractacions temporals de professionals que s'hagin d'efectuar per atendre la situació urgent de caràcter social o sanitari d'aquests centres residencials per raó de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per part del Departament de Salut i per l'Institut Català de la Salut, pel que fa al personal sanitari.

  - En el moment en què la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda realitzi les adaptacions pressupostàries necessàries, aquests crèdits pressupostaris propis, compromesos per part del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut, seran compensats mitjançant els crèdits pressupostaris previstos per a aquestes finalitats i no compromesos per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 6. Els sistemes d'informació necessaris per gestionar les competències assumides pel Departament de Salut que es duguin a terme de manera unificada amb altres recursos de caràcter social han de garantir el manteniment de les funcions d'obtenció i tractament d'informació en relació amb aquests centres i, a aquest efecte, les unitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies responsables de la seva gestió han de posar a disposició del Departament de Salut la informació que aquest els pugui requerir per a l'exercici correcte de les funcions que li són pròpies.

  Capítol II

  Mesures en l'àmbit de diferents entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat

Article 3

Mesures en matèria de fiances en contractes d'arrendaments urbans

Fins al 31 de desembre de 2020, els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l'Institut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l'article 36.1 de la Llei estatal 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en el termini de quatre mesos, a comptar des de la formalització del contracte.

Article 4

Mesures en matèria de d'immobles propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasòl)

Adjudicació directa dels immobles propietat de l'Institut Català del Sòl.

 1. Fins al 31 de desembre de 2020, i a l'efecte de l'alienació onerosa dels immobles que siguin propietat de l'Incasòl, no són d'aplicació l'article 169 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, ni el Decret 351/1995, d'alienació de locals comercials i places d'aparcament propietat de l'Institut Català del Sòl.

 2. L'alienació onerosa dels immobles que siguin propietat de l'Incasòl, fins al 31 de desembre de 2020, es regeix pel que disposa l'article 168 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost.

L'Incasòl, una vegada rebuda l'oferta d'adquisició d'un immoble de la seva propietat, incloses les ofertes que actualment estan en informació pública, l'adjudicarà directament al sol·licitant que hagi presentat l'oferta, la qual cosa es publicarà, posteriorment a l'adjudicació, en dos dels diaris de més difusió de la comarca i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament del municipi a què pertanyin els immobles objecte de l'alienació. L'oferta haurà de complir els requisits del preu de mercat fixat per la Comissió de Valoracions de l'Institut Català del Sòl, les condicions generals de comercialització dels immobles de l'Incasòl i les condicions resolutòries previstes en l'article del 170 del text refós esmentat.

Article 5

Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica la lletra b de l'article 24.1 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que passa a tenir la redacció següent:

“b) En cas que es tracti de residus perillosos i també quan ho exigeixi la regulació específica, constituir i dipositar una fiança suficient per fer front a les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat i per pagar les sancions imposades i subscriure, si escau, una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats.”

Disposicions addicionals

Primera

Les previsions del que es disposa al capítol I d'aquest Decret llei mantenen rang reglamentari als efectes del seu desplegament, la seva modificació i derogació.

Segona

Les previsions contingudes al capítol I d'aquest Decret llei mantindran la seva vigència durant l'estat d'alarma i fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció de centres de serveis socials de caràcter residencial de caràcter excepcional que s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, acordades per les disposicions normatives de l'Estat.

Tercera

Les funcions no assumides pel Departament de Salut, d'acord amb el que es disposa en aquest Decret llei es mantenen en la unitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que designi la seva persona titular.

Quarta

Declaració d'obres d'emergència

D'acord amb el punt 2 de l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19, es declara l'emergència de les obres de reparació, adequació i millora (RAM) de l'Escola Mare de Déu del Patrocini (Cardona) que té com a objecte essencial l'assegurament d'un mur de contenció de l'escola.

Aquesta actuació forma part del contracte d'execució de les obres RAM 2019 als Serveis Territorials a Catalunya Central (IV): Escola Mare de Déu del Patrocini (Cardona) i Escola Llobera (Llobera), Clau: XMH-19524.

Cinquena

Mesures amb relació als contractes d'arrendament, de drets de superfície, de concessions administratives o de qualsevol dret real i de lloguers procedents d'herències intestades

 1. En el període d'estat d'alarma i durant els sis mesos següents al seu aixecament, respecte dels arrendaments d'immobles propietat de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els que aquesta hagi adquirit per herència intestada, així com els drets de superfície, concessions administratives o qualsevol dret real, que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a persones físiques o jurídiques, que s'hagin vist afectats econòmicament pel context derivat de la COVID-19 o de les mesures preses per combatre-la, aquestes podran sol·licitar un ajornament en el pagament de la renda o cànon dels contractes esmentats o una reducció de la renda o cànon del període, que seran repercutits, si escau, en els cànons o rendes meritades amb posterioritat i en un termini màxim de 36 mesos. En cap cas es meritaran interessos per l'ajornament o reducció sol·licitats.

  El que preveu el paràgraf anterior s'entén únicament per a les rendes o cànons meritats però no satisfets quan entri en vigor aquesta disposició, excepte els cànons que es meriten amb caràcter anual, que en aquest cas s'aplicarà a la part proporcional del cànon des de l'entrada en vigor de la present disposició.

 2. Per acreditar el motius relacionats amb l'estat de vulnerabilitat relacionats amb les conseqüències de la crisis de la COVID-19, en el supòsits d'arrendaments per a ús d'habitatge, s'haurà de presentar una declaració responsable, que es podrà presentar per mitjans telemàtics, en què es motivi aquesta vulnerabilitat, fent-se relació de la situació econòmica de l'arrendatari i de totes les persones que visquin en l'habitatge. Una vegada finalitzat l'estat d'alarma i les seves prorrogues, l'arrendatari disposarà del termini d'un mes per aportar els documents acreditatius de la situació declarada.

  En el supòsit d'arrendament per a ús diferent al d'habitatge i per a la resta de contracte o drets previstos en aquesta disposició, els sol·licitants hauran d'acreditar una reducció en el volum de facturació que afecti la seva situació econòmica, mitjançant l'aportació del llibre de factures emeses de l'exercici anterior i del corresponent a l'exercici 2020 a data de la presentació de la sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà que justifiqui degudament la reducció dels ingressos. A l'efecte del que preveu la present disposició, la part del llibre de factures que afecti el període en què es contrau aquesta disposició, es podrà presentar per mitjans telemàtics, sense perjudici de la comprovació posterior.

  La falta d'aportació de la documentació acreditativa de la situació declarada, així com que la documentació no s'ajusti al que s'ha declarat o aportat, comportarà deixar sense efectes la resolució que s'hagi dictat en aplicació de la present disposició.

 3. Les sol·licituds s'hauran de presentar per mitjà de l'adreça de correu electrònic de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: ecopatrimoni@gencat.cat .

 4. A aquest efecte s'habilita la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per a la gestió i resolució de les sol·licituds que se'n derivin del previst en aquesta disposició.

  Sisena

  Devolució de fiances en l'àmbit de la gestió de residus

 5. Les persones titulars d'activitats de gestió de residus que no estan obligades a disposar d'una fiança, en els termes establerts en la lletra b de l'article 24.1 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, poden sol·licitar el seu retorn a l'Agència de Residus de Catalunya.

 6. En el cas que es tracti d'activitats de gestió de residus no perillosos i perillosos, es retornarà únicament l'import de la fiança que correspongui a la gestió de residus no perillosos.

  Disposició derogatòria

  Queda derogada la disposició addicional sisena del Decret llei 11/2020 de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

  Disposició final

  Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Barcelona, 21 d'abril de 2020

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

  Pere Aragonès i Garcia

  Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda