DECRET LLEI 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:28 de novembre de 2019
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant el dèficit estructural constatat en les plantilles de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i del cos de Bombers de la Generalitat per la manca d'incorporacions de nous efectius, conseqüència de les polítiques de contenció de la despesa que l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha hagut d'aplicar en els darrers exercicis pressupostaris, va aprovar el Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, validat pel Parlament de Catalunya en data 24 d'octubre de 2019, mitjançant el qual va autoritzar la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i l'Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre, pel qual aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de les categories de mosso/a, facultatiu/iva i tècnic/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de la categoria de bomber/a del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2019.

D'acord amb l'anterior, el Departament d'Interior ha dictat la Resolució INT/2786/2019, de 29 d'octubre, per la qual convoca mitjançant oposició lliure 750 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (grup C, subgrup C1). Aquesta convocatòria, com les precedents, així com les corresponents a l'accés als cossos especials de bombers, agents rurals, serveis penitenciaris i policia local, estableix una prova física de caràcter obligatori i eliminatòria que, des de l'any 1992, ha organitzat, executat i avaluat el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, en endavant CAR.

L'expertesa del CAR en l'avaluació de l'activitat física, així com la seva naturalesa jurídica pública, i el fet que disposi d'instal·lacions perfectament adaptades per a la pràctica esportiva que han estat reconegudes per organismes internacionals com ara el Comitè Internacional Olímpic, així com d'un equip de professionals titulats en educació física del més alt nivell, determinen la seva idoneïtat per realitzar les tasques d'organització, d'assessorament, d'execució i de suport tècnic a l'avaluació de la capacitat física dels aspirants en els procediments selectius per a l'accés a la funció pública dels cossos específics esmentats, amb plena garantia dels principis d'imparcialitat i objectivitat que han d'imperar en els procediments de selecció per a l'accés a la funció pública i de promoció interna.

Conforme a l'anterior, el decret llei projectat articula la participació del CAR en els procediments selectius de cossos funcionarials específics que requereixen valorar la capacitació física. Es tracta, doncs, d'una mesura adoptada en l'exercici de la potestat d'autoorganització de l'Administració que correspon a la Generalitat (art. 150 EAC) i que incideix, de forma indirecta, en matèria d'organització dels procediments d'accés a la funció pública (art. 136 EAC).

D'acord amb l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el CAR és una entitat de dret públic que subjecta la seva activitat al dret privat, que es regula per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, gaudeix d'autonomia en la seva organització i de capacitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats. En aquest sentit, l'apartat 3 de l'esmentat precepte, atorga al CAR la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudicadors, als efectes del que preveia l'avui derogada Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Una de les novetats més rellevants de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és precisament la regulació dels encàrrecs a mitjans propis, ja que imposa nombrosos requisits per tal que una persona jurídica pugui ser considerada mitjà propi. Analitzada l'activitat del CAR d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada, s'ha constatat que no permet que sigui considerat mitjà propi.

Les anteriors circumstàncies obliguen a tramitar amb caràcter urgent un decret llei que modifiqui l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, als efectes de regular les funcions que l'entitat assumeix com a pròpies, en els procediments d'accés a la funció pública i de promoció interna que requereixen l'avaluació de l'aptitud física dels aspirants i suprimir la qualificació del CAR com a mitjà propi.

Per tot l'exposat, en ús de l'autorització concedida per l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que resten redactats de la manera següent:

“3. En col·laboració amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de les entitats locals competents per a la convocatòria i tramitació de proves selectives per a l'accés a la funció pública o de promoció interna, correspon al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) l'organització i la realització de les proves físiques i, si escau, mèdiques, i el suport tècnic als corresponents òrgans de selecció per a l'avaluació dels resultats de les proves esmentades, d'acord amb la normativa vigent.”

“4. Constitueixen ingressos propis del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès les aportacions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, les aportacions provinents de la prestació de serveis propis i dels convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, el producte provinent del rendiment del seu patrimoni i, en general, els ingressos provinents de les seves activitats.”

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 26 de novembre de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència