DECRET LLEI 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets lleis són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

El Reial decret llei 2/2020, del 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, habilita amb caràcter bàsic per a totes les administracions un increment retributiu fins a un màxim del 2% respecte de l'exercici 2019. Addicionalment a aquest increment retributiu, s'habilita un altre 1% d'increment retributiu variable, amb efectes d'1 de juliol de 2020, en el cas que el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 assolís o superés el 2,5 %. En cas de no superar aquest percentatge de creixement, es preveu la disminució proporcional de l'increment retributiu. D'altra banda, permet que s'autoritzi un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions.

D'altra banda, els pressupostos de la Generalitat per al 2012, autoritzaven el Govern per a l'adopció de mesures excepcionals de reducció retributiva, autorització que va ser expressament prorrogada per a l'exercici 2013 mitjançant l'article 9 del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013. En virtut d'aquesta habilitació, l'Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013, va disposar la mesura de reducció de les retribucions anuals del personal inclòs dins el seu àmbit d'aplicació en la quantia equivalent a l'import d'una paga extraordinària i, quan correspongui, d'una paga addicional del complement específic o equivalent. En el mateix sentit, l'Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, adoptava mesures excepcionals de reducció retributiva adreçades al personal funcionari i interí dels cossos de l'Administració de Justícia a Catalunya.

Els esmentats acords del Govern preveien expressament el caràcter temporal de les mesures retributives adoptades, per tant, podien ésser objecte de reversió en el moment en què la situació econòmica i financera ho permetés. En aquest sentit, el Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal deixa sense efecte per al 2015 la reducció de les retribucions del personal per un import equivalent a una paga extraordinària, de forma que es restableixen les quanties vigents abans de les mesures.

La Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat va acordar, l'11 de desembre de 2018, el retorn de les quanties equivalents a les pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014, preveient durant l'any 2020 la recuperació parcial del 60% de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.

D'acord amb l'anterior, es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu i la recuperació parcial del 60% de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.

És voluntat del Govern de la Generalitat donar un compliment immediat a aquestes mesures i no demorar aquest increment retributiu per al col·lectiu de persones al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Vist que s'ha efectuat el tràmit de negociació sindical corresponent, a què fa referència l'article 37.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,

En ús de l'autorització concedida per l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, del conseller d'Educació i de la consellera de Justícia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Increment retributiu

 1. Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació dels articles 23 i 25.5 del Títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 amb excepció dels òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat referits a l'article 5.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest article també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.

 2. Al personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l'1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2019.

 3. Addicionalment i amb efectes de l'1 de juliol de 2020, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019 s'incrementen, en funció del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants de 2019, en els percentatges següents:

  Increment del 1%: PIB igual o superior a 2,5%.

  Increment del 0,80%: PIB igual a 2,4%.

  Increment del 0,60%: PIB igual a 2,3%.

  Increment del 0,40%: PIB igual a 2,2%.

  Increment del 0,20%: PIB igual a 2,1%.

 4. La massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2020 no pot experimentar un increment superior als percentatges expressats en l'apartat anterior, sens perjudici del que disposa l'apartat 5 d'aquest article, respecte al corresponent per a l'exercici 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l'increment anual consolidat pel 2019.

 5. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció d'objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en els percentatges expressats en l'apartat segon d'aquest article respecte dels imports màxims reconeguts al 2019.

  Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte de les fixades per al 2019.

  A efectes de l'absorció dels complements personals transitoris, de l'increment general de retribucions només es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions complementàries.

 6. S'autoritza un increment retributiu addicional del 0,30% de la massa salarial del 2019 que es podrà destinar, entre d'altres mesures, a la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, a la revisió de complements específics, a l'homologació de complements de destinació o a l'aportació a plans de pensions.

 7. L'establert en aquest article s'entén sens perjudici de les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau d'assoliment dels objectius que s'hi fixen, amb el compliment estricte de la normativa vigent.

Article 2

Recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.

 1. El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l'exercici 2013 la quantia equivalent a l'import d'una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà el 60% de l'import que es va deixar de percebre en aplicació d'aquesta mesura de reducció retributiva.

 2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, durant l'any 2020 i en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació de l'Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013 i l'Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses del personal al servei de l'Administració de justícia, per a l'exercici pressupostari 2013.

 3. Les quantitats resultants seran objecte d'adequació, si escau, en els casos en què s'hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució d'una sentència o d'altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies.

Disposicions addicionals

Primera

Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal, actualitzats d'acord amb la disposició addicional 23 i fixats a l'annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en un 2% en cadascun dels conceptes retributius amb efectes de l'1 de gener de 2020.

Així mateix, amb efectes de l'1 de juliol de 2020, els imports de mòduls s'incrementaran en el percentatge addicional que correspongui d'acord amb l'apartat 3 de l'article 1 d'aquest Decret llei i en un import equivalent al 0,30% addicional establert a l'apartat 5 de l'article 1 d'aquest Decret llei, en els termes acordats per al personal funcionari docent no universitari del Departament d'Educació.

Segona

Amb efectes de l'1 de gener de 2020, la quantia de les pensions a què fan referència els apartats primer i tercer de l'article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en un 0,9% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l'empara de la Llei 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, s'han d'actualitzar d'acord amb la seva normativa.

Disposicions finals

Primera

S'habilita el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l'efectivitat i el control d'aquest Decret llei.

Segona

S'habilita el Departament d'Educació per aplicar al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat una quantitat equivalent a tots els efectes a l'establerta en aquest Decret llei per al personal funcionari docent no universitari.

Tercera

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment o que els tribunals i autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 11 de febrer de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia