DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat generada en la nostra societat pels darrers brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, s'ha adoptat la prohibició de les trobades i de les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, a tot el territori de Catalunya. Aquesta mesura determina la necessitat d'establir, amb caràcter urgent, una regulació provisional del funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin continuar amb el desenvolupament de les seves funcions.

Aquestes previsions transitòries diferencien el funcionament ordinari dels òrgans de govern de les entitats esportives, de l'elecció dels membres d'aquests òrgans. En el primer supòsit, s'habilita plenament l'ús dels mitjans electrònics, mentre que en el segon, atesa la complexitat tècnica que requereix establir un procediment que permeti l'ús de mitjans electrònics que garanteixi plenament l'exercici del dret de vot, s'opta per mantenir la forma presencial.

D'altra banda, atesa la necessitat d'implementació de l'ús dels mitjans electrònics en tots els àmbits de la nostra societat, mitjançant aquest Decret llei s'introdueix un nou article 31 bis en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, que habilita a les entitats esportives de Catalunya l'ús de mitjans electrònics per a la reunió i presa d'acords dels seus òrgans de govern en els supòsits d'assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament.

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa immediata per part del Govern, atesa la immediata necessitat de garantir el funcionament de les entitats esportives, peça clau del sector de l'esport i de l'activitat física de Catalunya, que no es pot assolir recorrent al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera de la Presidència, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic S'afegeix un article, el 31bis, al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport , amb el text següent:
 1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de forma expressa.

  En les sessions celebrades a distància s'ha d'assegurar, per mitjans electrònics, incloent els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències, que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l'emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

 3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya d'acord amb el que estableix l'apartat 1, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s'escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l'entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:

  1. Modificar els estatuts i reglaments de l'entitat.

  2. Elegir els membres de la junta directiva.

  3. Aprovar el vot de censura.

  4. Acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat.

  5. Dissoldre l'entitat.

  Disposició transitòria primera. Habilitacions a les juntes directives.

 4. En el supòsit que no sigui possible la realització de les reunions de l'assemblea general a distància, s'habilita les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya per adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l'entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, amb excepció de les matèries competència de l'assemblea general relacionades a l'apartat 3 de l'article únic d'aquest Decret llei.

 5. S'habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adoptades per les juntes directives en relació amb l'esmentat calendari desplegaran els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació.

 6. Els acords que les juntes directives de les entitats esportives que s'adoptin d'acord amb l'establert als apartats 1 i 2 d'aquesta disposició transitòria primera, hauran de ser ratificades per l'assemblea general de l'entitat, en reunió ordinària o extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals comptadors a partir de la data en què la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, deixi de produir efectes.

  Disposició transitòria segona. Aprovació del comptes anuals de les entitats esportives:

 7. Les assemblees generals ordinàries de les entitats esportives de Catalunya que no es puguin celebrar per raó de les mesures adoptades mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, i que no es puguin realitzar per mitjans electrònics, quan tinguin per objecte l'aprovació, si s'escau, de la gestió de la junta directiva, els comptes anuals de l'exercici econòmic 2019, el pressupost del present exercici econòmic 2020, i els acords que les juntes directives hagin adoptat d'acord amb l'establert per la disposició transitòria primera, s'han de celebrar abans de l'1 de gener de 2021. En el supòsit que l'1 de gener de 2021 continuïn vigents les mesures establertes per la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, esmentada, les assemblees generals ordinàries s'han de celebrar dins del termini dels 60 dies següents a la data en que la dites mesures hagin deixat de produir efectes.

 8. En els supòsits establerts a l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria segona, la convocatòria de les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, s'ha de realitzar dins dels terminis i d'acord amb els requisits establerts en els estatuts de les entitats esportives de Catalunya.

  Disposició transitòria tercera. Mandat de les juntes directives

 9. El mandat de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya que hagi expirat durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o durant el període comprés entre la data d'aixecament de l'estat d'alarma i la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei, queda perllongat fins el 31 de desembre de 2020, sempre que no s'hagin pogut realitzar les eleccions en els termes previstos en l'apartat 4 d'aquesta disposició transitòria tercera.

 10. A l'efecte de renovar la junta directiva, si aquesta té el mandat perllongat, ha de convocar el corresponent procediment electoral, d'acord amb les previsions estatutàries de l'entitat, de manera que l'elecció de la nova junta directiva es realitzi, com a màxim, en la data establerta per l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria tercera.

 11. En el supòsit de les federacions esportives catalanes, la junta directiva amb el mandat perllongat haurà de convocar l'assemblea general per tal que aquesta convoqui el corresponent procediment electoral d'acord amb les previsions estatutàries de l'entitat, de manera que l'elecció de la nova junta directiva es realitzi, com a màxim, en la data esmentada en l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria tercera.

 12. En la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l'acte de votacions per a l'elecció dels membres de la nova junta directiva es faci de manera independent a la realització d'una assemblea general, de manera que en aquest acte de votació independent es puguin adoptar les mesures sanitàries vigents en el moment de la seva realització i a l'efecte que els electors puguin emetre el seu vot de manera lliure, presencial, directa, igual i secreta.

 13. Les entitats esportives que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei hagin aprovat i convocat el seu procediment electoral hauran de seguir la seva realització segons el que s'hagi acordat. No obstant, la junta electoral podrà preveure que l'acte de votacions per a l'elecció dels membres de la nova junta directiva es faci de manera independent a la realització d'una assemblea general, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 anterior d'aquesta disposició transitòria tercera.

  Disposició derogatòria

  Queden derogades les disposicions que siguin contràries al que estableix l'article únic d'aquest Decret llei.

  Disposició final

  Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

  Barcelona, 8 de setembre de 2020

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

  Meritxell Budó Pla

  Consellera de la Presidència