DECRET LLEI 4/2020, de 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

La indemnització, entesa com un dret de reparació, esdevé en la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, un dels nuclis centrals dels drets de les dones en aquestes situacions i una ajuda imprescindible per a elles i els seus fills i filles orfes en el procés de recuperació del dany sofert, per facilitar-los l'inici d'un nou projecte personal de vida.

El Decret 80/2015, de 26 de maig, es va tramitar en un context de restriccions pressupostàries i amb un criteri de prudència respecte als efectes financers que podia tenir, atès que en aquell moment es desconeixia quina seria la demanda de les indemnitzacions i els ajuts que generaria.

El resultat obtingut ha estat, en tots els exercicis, una despesa molt inferior a la prevista i uns efectes gairebé inexistents, que en cap cas s'adeqüen als objectius esperats pel Govern.

Prenent les dades de l'any 2019, si bé es van produir més de 20.000 denúncies per violència masclista i més de 1.500 sentències judicials condemnatòries, només 10 dones van accedir a la indemnització. I, el que és més greu encara, dels 9 feminicidis que van ocórrer l'any 2019 a Catalunya, només 2 fills/filles de mares assassinades per les seves parelles o exparelles van ser beneficiaris dels corresponents ajuts.

Davant la greu situació exposada, esdevé imprescindible que, mentre no es produeixi la modificació efectiva de la disposició reglamentària, s'introdueixi immediatament un règim transitori que faciliti l'accés de les víctimes a una indemnització.

El caràcter extraordinari i urgent d'aquesta intervenció respon a la necessitat d'evitar que es mantinguin en el temps les situacions de vulnerabilitat en què es troben les dones que pateixen seqüeles fruit de la violència masclista i també els fills i filles quan les mares han mort com a conseqüència d'aquest fet. Per tant, cal agilitar la resposta de l'Administració davant aquestes greus situacions.

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d'aquest objectiu imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Transitòriament, mentre no s'aprovi una nova disposició reglamentària que modifiqui o substitueixi el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, s'estableix una nova redacció dels articles 3, 5, 7 i 8 del Decret 80/2015, que passen a tenir el text següent:

“Article 3

”Persones beneficiàries i requisits

”3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regula aquest capítol:

”a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones incloses en aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.

”b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort.

”3.2 Als efectes d'aquest Decret, s'entén que tenen caràcter greu totes aquelles seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin objectivament per a la seva curació, a més d'una primera assistència facultativa, un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

”3.3 Als efectes d'aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si convivien amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació transitòria motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, i per supòsits de força major, no es considera trencament de la convivència. També s'entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.

”3.4 Per ser beneficiàries d'aquesta indemnització, les persones sol·licitants han de viure a Catalunya. Als efectes d'aquest Decret, es considera que viuen a Catalunya les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès en dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qualsevol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que estiguin empadronades en un municipi de Catalunya. Així mateix, són persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si s'escau, quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.”

“Article 5

”Competència

”La competència per a la tramitació i la resolució dels procediments per al reconeixement de les indemnitzacions que regula aquest capítol correspon a la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o unitat directiva que la substitueixi.”

“Article 7

”Sol·licituds

”7.1 L'expedient de la indemnització econòmica s'inicia a sol·licitud de la dona interessada o dels fills o filles de víctimes mortals davant l'òrgan competent, mitjançant l'imprès establert a aquest efecte. En el cas que les dones o els fills o filles sol·licitants siguin menors d'edat no emancipats, o que la persona beneficiària estigui incapacitada o immersa dins d'un procediment judicial de modificació de la capacitat d'obrar o estigui en situació legal d'incapacitació pel qual no pugui tramitar la sol·licitud per ella mateixa, el formulari de sol·licitud l'ha de presentar qui acrediti exercir la tutoria, en tingui la representació legal o n'exerceixi la guarda de fet. En aquest cas, també s'ha d'informar la persona beneficiària de tot el procediment i de la resolució. En tot cas, la indemnització econòmica no la pot administrar l'autor o inductor de la violència.

”7.2 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ), així com a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

”7.3 El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i acompanyat de la documentació acreditativa que indica l'article 8, s'ha de presentar a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

”Així mateix, en el moment en què es disposi del formulari electrònic, les sol·licituds també es poden presentar electrònicament des de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

”7.4 Els i les professionals de la xarxa de serveis socials han de facilitar informació sobre la presentació de la sol·licitud i sobre els ajuts i les indemnitzacions que es regulen en aquest Decret.”

“Article 8

”Documentació

”8.1 El formulari de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

”a) Documentació que s'ha d'aportar quan la beneficiària és la dona víctima de violència masclista:

”a.1 NIE, si s'escau, de la dona o del seu representant.

”a.2 Documentació acreditativa de la representativitat, si s'escau, d'acord amb el que estableix l'article 7.1.

”a.3 Sentència definitiva, o definitiva i ferma, que acrediti que la sol·licitant ha estat víctima de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, i que li hagi generat seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica.

”En el cas que la resolució judicial referida no determini expressament l'abast de les seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de la víctima, la dona sol·licitant ha d'aportar també una certificació de les actuacions judicials on consti l'informe del metge o metgessa forense o, si no li és possible, l'informe d'alta o un informe mèdic acreditatiu de la gravetat de les seqüeles, lesions o danys, que ha d'emetre un metge del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o un metge de la xarxa de salut pública de Catalunya, o un informe emès per un servei especialitzat en la recuperació de dones en situació de violència masclista.

”a.4 En el cas de persones que tinguin dret a la indemnització per treballar a Catalunya, s'ha d'aportar el contracte de treball o documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

”a.5 En el cas de dones seropositives respecte al virus de la immunodeficiència humana, informe mèdic que acrediti aquesta circumstància.

”a.6 Excepcionalment, si la dona no està empadronada en un municipi de Catalunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter estable.

”b) Documentació addicional que s'ha d'aportar quan els beneficiaris són els fills o filles de víctimes mortals:

”b.1 NIE, si s'escau.

”b.2 Llibre de família complet o document acreditatiu de la filiació expedit pel Registre Civil.

”b.3 Documentació acreditativa de la representació del menor o dels menors d'acord amb el que estableix l'article 7.1.

”b.4 Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal que acrediti que la mare ha estat víctima mortal de qualsevol de les formes de violència masclista que especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril.

”b.5 Excepcionalment, si la dona no estava empadronada en un municipi de Catalunya, document acreditatiu de la seva residència a Catalunya amb caràcter estable.

”8.2 En el cas que els sol·licitants no autoritzin el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades, cal adjuntar al formulari de sol·licitud la documentació següent:

”a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant.

”b) Certificat d'empadronament.

”c) Resolució de reconeixement del grau de discapacitat.

”d) Certificat de defunció, si s'escau.

”e) Certificat de convivència o document que acrediti la convivència amb la dona víctima mortal de violència masclista en el moment de la defunció.

”8.3 La presentació d'aquesta documentació no és necessària en cas que s'hagi aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència de l'Administració actuant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l'aportació de documents es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s'inclou a l'imprès de sol·licitud, en la qual declari que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S'hi ha d'especificar l'expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada.

”8.4 Les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de la indemnització no disposin de tots els documents requerits, se les ha d'informar detalladament de les tramitacions corresponents per poder assolir la condició de beneficiàries de la indemnització.”

Disposicions finals

Primera

Modificació del Decret 80/2015, de 26 de maig.

En el termini de dotze mesos, el Govern ha de modificar o substituir el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Segona

Habilitació

Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d'indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista perquè pugui aprovar les disposicions necessàries per a l'efectivitat i el control de l'execució d'aquest Decret llei.

Tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 10 de març de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies