DECRET LLEI 40/2020, de 10 de novembre, pel qual s'autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb tot això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Les polítiques de contenció de la despesa que l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha hagut d'aplicar en els exercicis pressupostaris anteriors han limitat significativament l'aprovació d'ofertes d'ocupació pública per a la incorporació de personal nou a l'Administració de la Generalitat.

Aquesta situació ha incidit especialment en un servei públic tan important com el de la seguretat, atès que s'ha vist afectada la plantilla de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra per la manca d'incorporacions de nous efectius. Davant d'aquest dèficit estructural que s'ha generat en aquesta plantilla, es van dictar el Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i el Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, la solució d'aquest dèficit requereix noves mesures excepcionals per tal de procedir amb urgència a la creació de noves places del cos de Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d'efectius acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya l'any 2006, i per cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos, agreujades per l'actual situació de crisi sanitària causada per la COVID-19.

Al setembre de 2020, la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra compta amb un nombre d'efectius inferior a la xifra acordada per la Junta de Seguretat de Catalunya l'any 2006. A més, el pas del temps i els canvis del context social fan necessària una nova valoració quantitativa de la dimensió de la plantilla de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra acordada per la Junta de Seguretat, per assolir una ràtio òptima en relació amb la població. Així mateix, cal no oblidar que actualment el nivell d'alerta terrorista declarat continua sent de 4 sobre 5, la qual cosa fa encara més urgent i inajornable la creació de noves places.

Així doncs, resulta del tot inajornable, amb caràcter d'urgència, la creació d'aquestes noves places per a una prestació adequada del servei públic de seguretat, atès que el cos de Mossos d'Esquadra garanteix les necessitats de seguretat i protecció de les persones i béns del tot essencials en la nostra societat.

És per això que, als efectes d'atendre les esmentades necessitats del cos de Mossos d'Esquadra i complir el Pla de Govern de la XII legislatura, aprovat el 25 de setembre de 2018, els compromisos adquirits pel Govern en seu parlamentària i les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya (Moció 35/XII, de 18 de desembre de 2018; Resolució 287/XII, de 13 de febrer de 2019, i Resolució 356/XII, de 27 de març de 2019), escau la creació de 245 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Mitjançant l'Acord de 21 de juliol de 2020, el Govern va ratificar l'Acord de 2 de juliol de 2020 entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals.

La Llei 4/2020, del 29 d'abril, va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Així mateix, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 –prorrogada per l'Acord del Govern de l'Estat de 27 de desembre de 2019–, regula a l'article 19 l'oferta d'ocupació pública i, concretament, a l'apartat setè del precepte esmentat s'atribueix el caràcter de legislació bàsica, entre d'altres, als apartats u i sis.

L'apartat u.5 de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa de reposició d'efectius del 115 per cent en relació amb els cossos de policia autonòmica.

Pel que fa a l'apartat sis de l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, estableix que “la taxa de reposició d'un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquest efecte, es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l'apartat u.5 de l'article 19. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris”.

L'article 2.1 del Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària, convalidat per la Resolució 272/XII del Parlament de Catalunya (DOGC núm. 7810, de 14.2.2019), autoritza l'aprovació d'ofertes d'ocupació pública conformades amb les vacants dotades en el pressupost prorrogat sempre que la provisió de les quals es consideri inajornable i prioritària per al funcionament correcte dels serveis públics i de conformitat amb el que s'estableix sobre limitacions derivades de les taxes de reposició establertes a la normativa bàsica aplicable. L'article 2.3 estableix que les previsions d'aquest article en cap cas pot comportar un increment dels crèdits de les despeses de personal prorrogades.

L'article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la competència per aprovar l'oferta d'ocupació pública, i l'article 25 del mateix text determina que el Govern pot autoritzar l'aprovació successiva d'ofertes parcials d'ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari, per tal de garantir el funcionament adequat dels serveis.

Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d'ocupació pública, es procedeix a acumular les taxes de reposició d'efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d'Esquadra, com a sectors que s'han de cobrir amb caràcter prioritari d'acord amb la classificació que fa l'article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit, la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra s'ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal donar compliment de manera inajornable.

A la vista del marc normatiu bàsic estatal en matèria de pressupostos i del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i per tal de donar cobertura amb caràcter d'urgència als llocs del cos de Mossos d'Esquadra, el Govern ha d'aprovar la corresponent oferta parcial d'ocupació pública per al 2020 en relació amb les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents esmentades.

Aquest Decret llei ha d'entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó de la matèria i de la seva especial urgència.

Per tot això, fent ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Interior, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra per a l'any 2020

S'autoritza la creació de 245 places del cos de Mossos d'Esquadra, de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica, per a l'any 2020, que comptaran amb la dotació pressupostària adequada.

Article 2

Oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2020

El Govern ha de procedir a aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2020 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents manifestades.

Disposicions finals

Primera

Autorització al departament competent en matèria d'economia i finances

S'autoritza el departament competent en matèria d'economia i finances a fer les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que s'estableix en aquesta norma.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 10 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Per absència

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior